Category

TCK
Anayasal düzene karşı gelme suçu, Türk Ceza Kanunu’nun beşinci bölümünde yer alan bu suç, ‘’Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bunlar: Anayasayı İhlal (TCK M.309) Yasama Organına Karşı Suç (TCK M.311) Hükümete Karşı Suç (TCK M.312) Anayasayı ihlal suçu, kalkışma suçlarının bir türüdür. Anayasal Düzene Karşı Gelme Suçu Çeşitleri Anayasal düzene karşı gelme suçu çeşitleri olarak...
Read More
Mala Zarar Verme Suçu Ve Cezası (TCK 151-152) Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nda; başkasının bir taşınır veya da taşınmaz malının kısmen ya da tamamen bozulması, tahrip edilmesi, yok edilmesi veya kullanılamaz hale getirilmesi olarak tanımlamıştır. Mala Zarar Verme Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Uzlaştırma Bu suç basit yani en az cezayı gerektiren haliyle şikayete...
Read More
Cinsel Saldırı, Tecavüz Suçu Ve Cezası (TCK 102) Cinsel saldırı suçu (tecavüz), TCK’da Kişilere Karşı Suçlar bölümünde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda md.102’de ele alınmıştır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda cinsel saldırı ele alındığı gibi cinsel istismar, cinsel taciz ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki suçu da ele alınmıştır. Birlikte ele alınan fakat aralarında ayrımlar olan bu suçlardan çok cinsel...
Read More
Bu yazımızda cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili hukuki çerçeveyi ele alacağız. Cinsel taciz suçu cinsel arzular ve gayeler güdülerek kişiye karşı gerçekleştirilen fiziksel temas ile kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi yahut fiziksel temas olmaksızın kişinin sözlü şekilde rahatsız edilmesidir. Laf atma ve sözlü taciz de cinsel tacizin maddi unsurları olmasıyla birlikte cinsel taciz suçu yazılı da...
Read More
Taksirle insan öldürme, dikkat ve özen mükellefiyetine mugayir bir hatalı davranış ile önceden kestirilebilir özellikte bir sonucun “önceden kestirilemeyerek” bir insanının hayatına son verilmesidir. Bilinçli taksirle insan öldürme ise ortaya konan hatalı davranış ile bir insanın ölebileceğinin fail tarafından “öngörülmesine” rağmen, şansa veya kişisel yeteneklere güvenilerek davranışın gerçekleştirilmesidir. Taksirle ölüme sebebiyet verme suçu, ‘Hayata Karşı Suçlar’ kısmında...
Read More
Hileli iflas Veya Taksirli İflas Suçu Ve Cezası
Bu yazımızda sizlere hileli iflas suçu veya taksirli iflas suçu ve bunların cezalarından bahsedeceğiz. Öncelikle hileli iflas suçu Türk Ceza Kanunu ‘’Kişilere Karşı Suçlar’’ başlığının altında yer alan ‘’Malvarlığına Karşı Suçlar’’ adı altında md. 161 kapsamında ele alınıp ekonomik suçlara dahil olan ve bu kapsamda düzenlenen bu yaptırım iflas eylemine karşın değil iflasın gerçekleşmesinden önce yahut sonra gerçekleşen bu iflasta...
Read More
Dolandırıcılık suçu, failin hileli yollarla kişiyi aldatarak mağdurun zararına olarak kendisine ya da bir başkasına fayda sağlamasıyla oluşur.  Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesinin maddi unsurları, haksız bir çıkar sağlanması için gerçekleştirilen olaylardır. Yani gerçekleşen bu olaylar hileli söz ya da davranışlarla oluşmalıdır. Dolandırıcılık suçu kişilerin malvarlıklarına karşı karşı işlenir. Bu eylemin suç sayılması yargının kişileri koruma altına almasının sonucudur....
Read More
Bu yazımızda sizlere cinsel istismardan, tacizden ve bunlarla birlikte doğan şiddetten bahsedeceğiz. Genel tanımda cinsel istismar ve cinsel istismar suçu, kişinin rızası olmadan tehdit, şiddet, cebir ile yahut bunlardan biri olmaksızın, kişinin başka kimselerce cinsel açıdan art niyetli kullanılması, suistimal edilmesi, kişiler tarafından cinsel yönelimlerine hedef olmasıdır. Kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar oranla daha fazladır fakat cinsel istismar...
Read More
Kasten öldürme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu md. 81’de4 düzenlenmiş olup bu madde Kişilere Karşı Suçlar kısmında, Hayata Karşı İşlenen Suçlar bölümü altında ele alınmıştır. Kasten öldürme suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu md. 81’de, nitelikli şekli de Türk Ceza Kanunu md.82’de düzenlenmiş olup bu suç ile korunan değerler insanların yaşam haklarıdır. TCK md.81’e göre...
Read More
Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302. Madde), Türk Ceza Kanunu’nda “Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğüne Bozmak” başlığında toplanmıştır. Buna göre; devlet topraklarının tümünü ya da bir kısmını yabancı devlet egemenliğine vermek, devletin bağımsızlığını azalmasına neden olmak, devletin birliğinin bozulmasını sağlamak, devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir bölümünü, devlet yönetiminden ayırmak, devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302....
Read More
1 2 3 4