Cinsel Saldırı, Tecavüz Suçu Ve Cezası (TCK 102)

Cinsel Saldırı, Tecavüz Suçu Ve Cezası (TCK 102)

Cinsel saldırı suçu (tecavüz), TCK’da Kişilere Karşı Suçlar bölümünde Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda md.102’de ele alınmıştır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda cinsel saldırı ele alındığı gibi cinsel istismarcinsel taciz ve reşit olmayan kişi ile cinsel ilişki suçu da ele alınmıştır.

Birlikte ele alınan fakat aralarında ayrımlar olan bu suçlardan çok cinsel istismar ve cinsel taciz suçu birbirleri ile karıştırılır. Fakat aradaki bu detay hukuken çok önemlidir ve yargılama da usule bun a göre yapılır.

Cinsel saldırı, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek fiziksel temas ile bu kişinin cinsel arzular ile  vücudundan tasarruf edilmesidir. Cinsel saldırı ve cinsel taciz arasındaki temel fark da budur. Cinsel tacizde fiziksel bir temas yok iken cinsel saldırıda ana unsur fiziksel temastır. Fakat bazı durumlarda cinsel saldırı suçu söz ile bile mümkün olabilmektedir.

Cinsel saldırı suçu kendi içinde derecesine göre ikiye ayrılmaktadır.

  1. Basit cinsel saldırı suçu (TCK 102/1)

Mağdurun vücuduna cinsel ilişki seviyesine varmadan yapılan ve sarkıntılık seviyesinde kalan suçlardır.

  • Nitelikli cinsel saldırı suçu (tecavüz) (TCK 102/2)

Mağdurun vücuduna cinsel ilişki seviyesine vararak yapılan tecavüz suçlarıdır.

Bununla birlikte cinsel suçlar 4 ana kategoride ele alınır.

  • Cinsel istismar suçu

15 yaşını doldurmuş çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel suçtur.

  • Cinsel saldırı suçu

15-18 yaşını doldurmuş çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel suçtur.

  • Cinsel taciz suçu

Mağdurun yaşının önemi olmaksızın fiziksel temas bulunmadan gerçekleştirilen cinsel suçtur.

  • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu

15-18 yaş arasında olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel suçtur.

Cinsel Saldırı Suçu Cezası

Cinsel saldırı suçu Türk Ceza Kanunu md.102’de düzenlenmiştir.

(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili makalemize de göz atabilirsiniz. https://okyanushukuk.com/cinsel-taciz-sucu-ve-cezasi-nedir/

Basit Cinsel Saldırı Ve Sarkıntılık Suçunun Unsurları

Cinsel saldırı suçu sadece kadınlara karşı değil, erkeklere karşı da işlenebilmektedir. Yani cinsel suçlarda cinsiyet ayrımı gözetilmez ve cinsel saldırının suç teşkil ediyor olması için hareketin karşı tarafa yapılmış veya hemcinse yapılmış olması fark etmemektedir.

Cinsel saldırı suçunun vuku bulabilmesi için saldırının, saldırıya maruz kala kişinin iradesi ve rızası dışında gerçekleştirilmiş olmalıdır. İradenin ve rızanın söz konusu olduğu cinsel durumlarda hukuku ihlal den bir durumdan bahsedilemez.

Basit Cinsel Saldırı Suçu Unsurları

Türk Ceza Kanunu md.102/1’de ele alınan basit cinsel taciz suçu cinsel birleşmeye varmadan cinsel arzuları tatmin maksadıyla kişinin vücut dokunulmazlığını ihlal etmesidir.

Sarkıntılık Suçu Unsurlar

Türk Ceza Kanunu md.102/2’de düzenlenen sarkıntılık suçunda gerçekleştirilen fiil ani ve süreklilik arz eder. Sarkıntılığın cinsel tacizden ayrılan en büyük özelliği budur ve sarkıntılık suçunun cezası cinsel saldırı suçundan daha azdır.

Nitelikli Cinsel Saldırı Veya Tecavüz Suçu

Türk Ceza Kanunu md.102/2’de düzenlenen nitelikli cinsel saldırı veya tecavüz suçu vücuda organ veya sair cisim sokulması suretiyle gerçekleşir. Fakat en önemlisi nitelikli cinsel saldırı suçunda cinsel arzu olsun yahut olmasın gerçekleştirilen hareket suç olacaktır.

Nitelikli cinsel saldırı sadece kadınlara yönelik değil aynı zamanda erkeklere yönelik de olabilmektedir. Yani cinsel saldırıda cinsiye ayrımının bir önemi yoktur.

Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel suçlarda yargılamayı gerçekleştiren mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi, TCK md.102’de ele alınan diğer tüm cinsel suçlarda gerçekleştirilen yargılamayı gerçekleştiren mahkeme ise Ağır Ceza Mahkemesidir.

Cinsel Saldırı Suçunda Adli Para Cezasına Çevirme

Tecavüz yahut cinsel saldırı suçlarına verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilmemekle birlikte suçun 15 yaş altı çocukların işlemesi durumunda ve hükmedilen hapis cezasının 1 yıl altına düşmesi halinde hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Sarkıntılık dışında TCK md.102/de ele alınan cinsel suçlar için hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemektedir.

Cinsel Suçlarda Ceza Ertelenmesi

Sarkıntılık dışında TCK md.102’de ele alınan cinsel suçlarda hapis cezası ertelenmez.

Cinsek Saldırı Tecavüz Suçunda Şikayet Süresi

Sarkıntılık ve sadece eşe karşı işlenen tecavüz suçu şikayete bağlı suçlar arasındadır. Mağdur kişi olayın gerçekleştiği günden itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunabilir.

Cinsel Saldırı Suçunda Zamanaşımı

Suç işlendikten itibaren geçen 8 içerisinde dava hala açılmamışsa yahut açılsa bile neticelenmemişse dava düşer.

Cinsel Saldırı Suçunda Uzlaşma

Hiçbir cinsel suç için uzlaşma hükmü uygulanması mümkün değildir.