Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Ve Cezası

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Ve Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu m.104’te düzenleme altına alınmıştır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; cebre, hileye ve tehdide başvurmadan 15 – 18 yaş arasında bulunan çocuklar ile çocuğun rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmesi ile meydana gelir.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu nedeniyle yürütülen soruşturma ve kovuşturma sürecinde yetkin bir ceza avukatından yardım almak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Unsurları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun ilişkiye geçerli bir rıza göstermiş olması, işbu suçun en mühim unsurudur. Şayet mağdur, cinsel ilişki hususunda hür iradesiyle rıza göstermemişse, söz gelimi hile, cebir ve tehdit nedeniyle cinsel ilişkiye zorlanmışsa, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil, çocuğun cinsel istismarı suçu söz konusu olacaktır. Çocuğun cinsel istismarı suçu, reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna kıyasla çok daha ağır ceza gerektirir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan bahsedilebilmesi için mağdurda aranan belirli şartlar vardır. Mağdurun 15 yaşını tamamlamış ve fakat 18 yaşını bitirmemiş olması gerekir. Mağdur 15 yaşından küçükse, cinsel ilişkiye rıza gösterse dahi reşit olmayanla cinsel ilişki suçu değil, cinsel istismar suçu meydana gelir. Zira, 15 yaşından küçüklerin rızası, ceza hukukuna göre hukuka uygunluk kapsamında değerlendirilemez.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

Kişi, 15-18 yaş grubundaki bir çocukla cebir, tehdit ve hile olmaksızın cinsel ilişkiye girerse, şikâyet üzerine, 2 yıldan 5 yıla kadar süreli hapis cezasına çarptırılır. Fail ile mağdur arasında evlilik yasağı mevcutsa, şikâyete tabi olmaksızın, fail hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen ya da koruyucu aile ilişkisi kapsamında bakma, koruma ve gözetme yükümlülüğü altına bulunan kişi tarafından işlenirse, şikâyet aranmaksızın, fail hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikâyet Süresi ve Şikâyetten Vazgeçme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, takibi şikâyete tabi suçlar arasındadır. Bu itibarla, suç nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için mağdurun bizzat şikâyeti aranır. Aksi takdirde, söz gelimi mağdurun velisi veya vasisinin şikâyeti, soruşturma başlatılabilmesi için kâfi değildir.

Veli ya da vasinin şikâyeti halinde soruşturma başlatılabilmesi için mağdurun şikâyet beyanı alınmalıdır. Şikâyet hakkı, suçun işlenmesini takiben 6 ay içinde kullanılmalıdır. Mağdurun şikâyetten vazgeçmesi durumunda aynı olay nedeniyle tekrar şikâyette bulunabilmesi mümkün değildir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Suç yüklenen kişi ile mağdurun bir uzlaştırmacı nezaretinde bir araya gelerek iletişim kurmasına ve anlaşmasına, uzlaşma denir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda fail ile mağdur arasında uzlaşma prosedürü uygulanamaz. Suçun işlenmesiyle birlikte belirli bir süre geçmesine karşın suça dair dava açılmamış ya da açılan dava yasal süre içerisinde neticelendirilmemişse, dava zamanaşımı nedeniyle ceza davası düşer.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda 8 yıllık dava zamanaşımı süresi düzenlenmiştir. İşbu suç, 6 aylık şikâyet süresi zarfında şikâyet hakkının kullanılması koşuluyla, 8 senelik dava zamanaşımı süresi kapsamında soruşturulabilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçuna ilişkin davalara bakmakla görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesidir.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Fail, işlediği suç dolayısıyla hapis cezası veya adli para cezası ile cezalandırılır. Adli para cezası, hapis cezası ile birlikte uygulanabilen bir yaptırım olduğu gibi tek başına da uygulanabilir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun failine hükmedilen hapis cezasının miktarı, hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesine manidir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB), sanık hakkında hükmedilen cezanın muayyen bir denetim süresi zarfında netice doğurmaması, denetim süresi zarfında belirli şartların karşılanmasıyla birlikte ceza kararının herhangi bir netice doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması, ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran ceza muhakemesi kurumudur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun failine verilen hapis cezası hakkında HAGB kararı verilebilir. Ceza ertelenmesi ise, sanığa hükmedilen cezanın ceza infaz kurumunda infaz edilmesinden koşullu vazgeçilmesidir. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu dolayısıyla sanığa verilen hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.