Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Ve Cezası TCK 124

Haberleşmenin Engellenmesi Suçu Ve Cezası TCK 124

Haberleşmenin engellenmesi suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 124.maddesinde hürriyete karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre; kişiler veya kamu kurumlarının kendi aralarında yaptıkları haberleşmenin, basın yayın organı yayınlarının hukuka aykırı biçimde engellenmesi, haberleşmenin engellenmesi suçuna sebebiyet verir. Bu suç, ancak kast ile işlenebilir; taksirle işlenmesi mümkün değildir. Failin kastı, haberleşmenin engellenmesine yönelik olmalıdır.

Haberleşmenin engellenmesinin belirli hallerde icra edilmesi, faile hükmolunacak cezanın artmasına neden olur. Söz konusu nitelikli haller şunlardır:

  • Kamu kurumlarının kendi aralarındaki haberleşmeye mâni olunması, suçun daha ağır ceza gerektiren nitelikli halidir.
  • Basın yayın organları yayınlarının engellenmesi, suçun daha ağır ceza gerektiren bir diğer nitelikli halidir.

Haberleşmenin Engellenmesi Suçunun Cezası

Haberleşmenin engellenmesi suçunun faili, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına çarptırılır. Suç, kamu kurumları arasında haberleşmenin engellenmesi ya da her türlü basın ve yayın organının yayınının engellenmesi şeklinde ise, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve HAGB

Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen yaptırım türlerinden biri olan adli para cezası, hapis cezası ile birlikte ya da tek başına uygulanabilir. TCK m.124/1 suçu dolayısıyla sanığa hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir; zira, yaptırım olarak hapis cezası ile beraber adli para cezası düzenlenmiştir. Mahkeme tarafından hapis cezasına hükmedildiği takdirde, hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir.

Haberleşmenin engellenmesi suçunun nitelikli halleri nedeniyle hükmolunan hapis cezasının alt sınırdan olması halinde, verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Suç dolayısıyla sanığa hükmolunan hapis veya adli para cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilebilir. Cezanın, ceza infaz kurumunda infazından şartlı vazgeçilmesi sonucunu doğuran ceza ertelemesi kararı, işbu suç sebebiyle hükmedilen hapis cezası hakkında uygulanabilir.

Şikâyet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Haberleşmenin engellenmesi suçu, takibi için şikâyet aranan suçlardan değildir. Dolayısıyla, şikâyetten vazgeçilmesi, ceza davasının düşmesine neden olmaz. Bu suç, savcılık tarafından resen soruşturulur. Haberleşmenin engellenmesi, uzlaştırma prosedürünün uygulanabileceği suçlardan değildir. İşbu suçu konu alan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi ise sekiz yıldır. Suça dair yargılama yapma görevi ise, Asliye Ceza Mahkemesi eliyle yerine getirilir.

Sık Sorulan Sorular

İnternet kablosunu kesmek suç mu?

Haberleşmenin engellenmesi kasten işlenilir. Taksirli olmaz. Örneğin, haberleşmeyi engellemek üzere internet kablolarının kesilmesi ile bu suç meydana gelmiş olur.