Cinsel Taciz Suçu Ve Cezası Nedir? (TCK 105)

Bu yazımızda cinsel taciz suçu ve cezası ile ilgili hukuki çerçeveyi ele alacağız.

Cinsel taciz suçu cinsel arzular ve gayeler güdülerek kişiye karşı gerçekleştirilen fiziksel temas ile kişinin vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi yahut fiziksel temas olmaksızın kişinin sözlü şekilde rahatsız edilmesidir.

Laf atma ve sözlü taciz de cinsel tacizin maddi unsurları olmasıyla birlikte cinsel taciz suçu yazılı da işlenebilmektedir. Cinsel taciz suçun oluşabilmesi için, cinsel gayenin güdülmesiyle birlikte bu hareketin mağdura ulaşmış olması gerekmektedir.

TCK’da Kişilere Karşı Suçlar bölümü md. 105’de ele alınan cinsel taciz suçu kişilerin rızası olmadan cinsel gayeleri gerçekleştirme tatmin etme aracılığıyla kişinin vücudundan tasarruf edilmesi olup rahatsızlık boyutuna ulaşmadığı durumlarda failin gerçekleştirmiş olduğu eylem kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu ile vuku bulmuş olacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?

Cinsel taciz suçunun oluşabilmesi için cinsel bir amaç güdülmesi ve durumun mağdurda rahatsızlık yaratması gerekmektedir. Cinsel taciz suçu aniden oluşabileceği gibi süreklilik de arz edebilir. Karşı tarafın rızası dahilinde gerçekleşen cinsel eylemlerde cinsel taciz suçundan bahsedilemeyeceği gibi hukuka aykırılık da söz konusu olamayacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket Ve Davranışlar Nelerdir?

Cinsel taciz teşkil eden suçlardan bahsetmek gerekirse öncelikle cinsel tacizde cinsiyetin bir öneminin olmadığının bilinmesi gerekir. Yani cinsel taciz yalnızca kadınlara özgü değil erkeklere karşı da işlenebilmektedir.

Tüm bunlarla, telefon konuşması esnasında kendisiyle birlikte olunmasının istenmesi, tanışabilir miyiz mesajlarını gönderilmesi, senin ilkin olayım denmesi, cinsel organın gösterilmesi yahu yolda yürürken öpücük atılması veya sözlü tacizde bulunulması cinsel taciz suçu teşkil eden hareket ve davranışlara örnek olan durumlardan sadece birkaçıdır.

Cinsel Taciz Suçunda İspat

Davanın en önemli hususu olan ispat soruşturma aşamasının köşe taşıdır. Cinsel taciz suçu  çoğunlukla aniden oluşabildiğinden mütevellit olaya dair görgü tanığı, olayı kaydeden kamera yahut teknik hiçbir somut durum söz konusu olmayabilmektedir. Bundan dolay Yargıtay , cinsel taciz suçunun ispatı içi bazı kriterler koymuştur.

Bu kriterler, mağdurun sanığı tanıyıp tanımadığı, fail ile mağdur arasında önceye dayanan bir hasımlığın var olup olmadığı, mağdur kişinin kendi onur ve gururu adına iftirada bulunması için bir sebebin var olup olmadığı ve mağdurun beyanlarının tutarlı olup olmadığıdır.

Cinsel Taciz Suçu Cezası

Cinsel taciz suçu Türk Ceza Kanunu md. 105’de ele alınmıştır. Bu maddeye göre;

Madde 105- (1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1)

(2)  Suçun;

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Sözlü Taciz Cezası

Sözlü cinsel tacize verilebilcek en iyi örnek yolda kişiye laf atılmasıdır. Failin cisel amaç güden bu sözleri mağdur tarafa iletmesiyle fiziksel temas bulunmadığından dolayı sözlü cinsel taciz vuku bulmuş olacakatır.

Sözlü taciz suçunda faile üç aydan iki yıla hapis cezası hükmedilir. Şayet bu sözlü cinsel taciz suçu bir çocuğa karşı işleniyorsa faile üç aydan üç yıla kadar hapis cezası hükmedilir.

Cinsel Taciz Suçunda Görevli Mahkeme

Cinsel taciz suçuna yargılamada bulunan mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Cinsel Taciz Suçu Şikayet Süresi

Türk Ceza Kanununa göre cinsel taciz suçu şikayete tabi suçlar arasında sayılmıştır. Cinsel taciz suçunda şikayet süresinin suçun işlenme tarihinden itibaren 6 aydır ve cinsel tacize uğrayan mağdur kişi bu 6 ay içerisinde şikayette bulunmaz ise şikayet etme hakkından feragat etmiş olacaktır.

Bununla birlikte şikayete tabi olmayan cinsel taciz suçu ise nitelikli cinsel taciz suçudur. Nitelikli cinsel taciz suçunun savcılık tarafından resen soruşturulan bir suç olmasıyla birlikte dava zamanaşımı süresi de 8 yıldır. Mağdur kişi sözkonusu bu 8 yıl içerisinde istediği zaman şikayet hakkını kullanabilir.

Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevirme

Cinsel taciz suçunda hükmolunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi durumu belli koşulların taşınıp taşınmadığına bağlıdır.

Cinsel Taciz Suçunda Hükmün Açıklanmasını Geri Bırakılması Cinsel taciz suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir ve bu kararın verilmesi Türk Ceza Kanununda ele alınan bazı koşullara bağlıdır.