Kasten Yaralama Suçu ve Cezası TCK.86

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası TCK.86

Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu, TCK 86. Maddede düzenlenen, insan vücuduna yönelik saldırıları cezalandırmayı ve böylece insanı korumayı hedefleyen bir suçtur.

Vücut bütünlüğünün korunması bir insanın en temel haklarındandır. Toplumda yer alan bireylerin birbirlerinin vücut bütünlüğüne karşı saldırıda bulunmasının cezasız bırakılması düşünülemez. İşte bu nedenle TCK 86. Maddede bu suç düzenlenmiştir. Söz konusu kanun maddesine göre kasten yaralama suçu birden fazla şekilde işlenebilir. Kanunda belirtilen kasten yaralama suçunun işlenme şekilleri şöyledir;

 • İnsan vücudunun acı çekmesine sebep olmak.
 • Vücut sağlığının bozulmasına sebep olmak.
 • İnsanın bilişsel yeteneklerini etkileyerek algısında bozulmaya yol açmak.

Basit Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunun birden fazla hali vardır. Basit kasten yaralama suçu TCK 86. Maddede düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçunun basit hali yukarıda saymış olduğumuz insan vücudunun acı çekmesine sebep olmak, vücut sağlığının bozulmasına sebep olmak ve insanın bilişsel yeteneklerini etkileyerek algısında bozulmaya yol açmak şekillerinde işlenebilir. Sonucunda bu durumların oluşmasına neden olan eylemler basit kasten yaralama suçunu oluşturur ve suçu işleyen kişi TCK 86. Madde hükmü gereğince cezalandırılır.

Basit Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Basit kasten yaralama suçunu işleyen kişi hakkında kanunda öngörülen ceza 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezasıdır. Ancak basit kasten yaralama suçunun mağduru olan kişide oluşan zarar basit olarak nitelendirilen bir tıbbi müdahale ile giderilebiliyorsa fail 4 ay ile 1 ay arasında hapis cezasıyla cezalandırılır. Yani yaralama eyleminin sonucuna göre uygulanacak ceza da değişmektedir.

Basit yaralama suçunda daha fazla ceza uygulanan durumlar da mevcuttur. Suçun TCK 86/3’de sayılan nitelikleri taşıması halinde verilecek olan ceza yarı oranında artırılır. Cezanın yarı oranında artırılması kanuna göre şu durumlarda gündeme gelir;

 • Kamu görevlisinin kamu görevinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanarak yaralama suçunu işlemesi
 • Kamu görevini yerine getirdiği ya da getirmeye çalıştığı için kamu görevlisine karşı yaralama suçunun işlenmesi
 • Altsoya, üstsoya, eşe ve kardeşe karşı yaralama suçunun işlenmesi
 • Fiziksel ve zihinsel olarak kendini savunma imkanı bulunmayan kişilere karşı yaralama suçunun işlenmesi
 • Yaralama suçunun silah niteliği taşıyan bir cisimle işlenmesi

Eşe Karşı Kasten Yaralama Suçu

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere TCK 86. Maddede düzenlenen basit kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi durumunda uygulanacak ceza yarı oranında artırılır. Suçun mağduru olan eşin erkek ya da kadın olması cezanın artırılmasına etki etmemektedir. Ancak uygulamada daha çok suçun mağduru kadınlar olduğundan bu uygulamanın kadına karşı şiddeti engellemeye yönelik bir işleve sahip olduğu söylenebilir. Kısacası kanun koyucu kasten yaralama suçunu eşine karşı işleyen kişinin daha fazla ceza alması gerektiğini, toplumsal yaşamın bunu gerektirdiğini düşünmüştür.

Silahla Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçunda cezanın artmasına yol açacak bir diğer durumda yaralama eyleminin silahla işlenmesidir. Bu durumda da verilecek ceza yarı oranında artırım yapılarak uygulanır. Silah dendiğinde akla ilk olarak ateşli silahlar ve kesici-delici aletler gelse de kanundaki silah tanımı çok daha geniştir. Herhangi bir nesnenin zarar verme amacıyla kullanılması halinde o nesne zarar verme kabiliyetine sahipse suçun silahla işlendiği kabul edilir. Yani hangi nesnenin silah olarak kabul edilip edilmeyeceği somut durumun özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Bu durumda akla gelebilecek her türlü araç ve gereçin silah olarak nitelendirilmesi mümkündür ve bu durumda uygulanan ceza yarı oranında artırılacaktır. Beyzbol sopasından kaleme, levyeden telefona birçok nesne yaralama amacıyla kullanılması durumunda silah olarak kabul edilecektir.

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, kasten yaralama suçunun farklı bir görünüş biçimidir. TCK 87. Maddede bu yaralama suçunun bu şekilde işlenmesi halinde daha fazla ceza uygulanması düzenlenmiştir. Burada önemli olan husus yaralama eyleminin sonucunda kanunda sayılan ağır sonuçlardan birinin ortaya çıkmış olmasıdır. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış basit kasten yaralama suçunu işleyen kişi hakkında uygulanacak ceza 3 yıldan az olamaz. Ancak makalemizin önceki kısımlarında bahsettiğimiz cezayı artırıcı nedenlerin de varlığı halinde en az 5 yıl ceza uygulanacaktır. TCK 87. Maddede ağırlaşmış netice olarak sayılan durumlar şöyledir;

 • Yüz üzerinde kalıcı yara izine yol açma
 • Kalıcı olarak konuşma zorluğuna neden olma
 • Organ ve duyularda zayıflamaya yol açma
 • Gebe olan kadını yaralayarak çocuğunun normal vaktinden önce doğumuna yol açma

TCK 87.madde kapsamında uygulanacak olan cezaya iki kat artırım yapılması gereken neticesi ağırlaşmış haller de sayılmıştır. Diğer bir deyişle bu hallerin gerçekleşmesi halinde yukarıdakilerden daha fazla, iki kat, artırım uygulanır. Bu durumların varlığı halinde basit kasten yaralama suçu için uygulanacak olan ceza en 5 yıl olmak zorundadır. Ayrıca daha önce saymış olduğumuz silahla yaralama, eşi yaralama gibi cezayı artırıcı hallerin bulunması durumunda ise verilecek ceza en 8 yıl olacaktır. Cezanın iki kat artırılarak uygulanacağı neticesi sebebiyle ağırlaşmış haller şunlardır;

 • Gebe kadını yaralayarak çocuğun düşmesine yol açma
 • Organ ve duyuların işlevini kaybetmesine yol açma
 • Kalıcı olarak hastalığa yol açma
 • Bitkisel hayata girmeye yol açma
 • Çocuk sahibi olma yetisini kayba yol açma
 • Konuşma yetisini kayba yol açma
 • Suratta kalıcı biçimde değişikliğe yol açma

.

Bu durumlar dışında kasten yaralama suçunda neticesi sebebiyle ağırlaşmış hal sayılan durumlardan biri de yaralama eylemi sonucu kemiği kırılması ya da çıkmasıdır. Kemik kırığı ya da çıkığı bulunması halinde bu durumun mağdurun yaşamsal fonksiyonlarına etkisi göz önünde bulundurularak uygulanacak cezada yarı oranında artırım yapılabilir.

Kasten yaralama suçunun neticesinde ölüm meydana gelmişse bu durum da neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama kapsamında değerlendirilir. Önemli olan burada failin öldürme kastı ya da taksiri bulunmaması, kastının yaralamaya yönelmesidir. Yaralama kastıyla yapılan eylem sonucunda kişinin ölmesi halinde kanun gereğince 8 ile 12 yıl arası hapis cezası uygulanır. Suçun işlenmesinde cezayı artırıcı nedenler mevcutsa uygulanacak ceza 12 ile 16 yıl arası hapis cezası olacaktır.

Kasten Yaralama Suçunun İhmali Davranışla İşlenmesi

Kasten yaralama suçu dendiğinde ilk akla gelen icrai davranışla, yani doğrudan yaralaaya yönelik bir fiil ile işlenmesi olsa da suçun ihmali davranışla işlenmesi de mümkündür. İhmali davranışla suçun işlenmesi, kişiden yapması beklenen bir davranışın yapılmaması sonucunda yaralanmaya yol açma olarak tanımlanmaktadır. Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi iki farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bu iki durum dışındaki ihmallerde suç meydana gelmez. İhmali davranışla kasten yaralama suçunun ortaya çıkmasına neden olan ihmali eylemler şunlardır;

 • Failin kanundan veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle bir kişinin yaralanmasına neden olması
 • Failin yaralanma tehlikesi yaratan bir eyleminden sonra yaralanma sonucunun ortaya çıkmasını engelleyecek bir eylemde bulunmaması

Kasten yaralama suçunun icrai davranışla değil de ihmali davranışla işlenmesinin sonucu uygulanacak cezada indirim yapılmasıdır. TCK’nın ilgili hükmü gereğince ihmali davranışla bir kişinin yaralanmasına neden olan kişi hakkında verilecek cezada 2/3 oranında indirim uygulanabilir.

Kasten Yaralama Suçunun Unsurları

Bir suçun tamamlanması için o suç için aranan unsurların tamamlanmış olması gerekir. Suçun unsurlarında eksiklik olması halinde suç tamamlanmamış kabul edilecek, duruma göre teşebbüs hükümleri uygulanacak ya da yargılamanın konusu yapılamayacaktır. Kasten yaralama suçu özgü bir suç değildir, yani fail olunması için herhangi bir nitelik aranmaz ve herkes bu suçun faili olabilir. Kasten yaralama suçunun konusu ise insan bedeninin bütünlüğüdür. Buradaki bütünlük kavramı fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da anlaşılmalıdır. Suçun oluşuma neden olan eylem ise daha önce bahsettiğimiz üzere; insan vücudunun acı çekmesine sebep olmak, vücut sağlığının bozulmasına sebep olmak ve insanın bilişsel yeteneklerini etkileyerek algısında bozulmaya yol açmak şekillerinde ortaya çıkabilir. Kasten yaralama suçunda manevi unsur ise kasttır. Taksirle yaralama ayrı bir suç olup, bu suça ilişkin hükümler kanunda ayrı maddelerde düzenlenmiştir.

Kasten Yaralama Suçu Şikayetten Vazgeçme

Kasten yaralama suçunda şikayet konusu için önemli olan husus mağdurda yarattığı zararın niteliğidir. Eğer mağdurda meydana gelen zarar basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte ise kasten yaralama suçunun şikayete tabi olduğu söylenebilir. Basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralanan mağdurun şikayetinden vazgeçmesi davanın düşmesine ve dolayısıyla failin ceza almamasına neden olur. Mağdurun şikayette bulunmak için 6 aylık süresi vardır, bu süre geçtikten sonra şikayet hakkı düşer. Ancak mağdurda meydana gelen zarar basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikteyse kasten yaralama suçu şikayete tabi olmayacaktır. Şikayete tabi olmamasının anlamı herhangi bir şikayet veya ihbar bulunmasa dahi savcılığın kamu namına re’sen soruşturma başlatacak olmasıdır. Her ne kadar bu durum şikayete tabi olmasa da mağdurun şikayetçi olmadığını beyan etmesi alınacak cezanın alt sınırdan verilmesinde etkili olabilmektedir.

Kasten Yaralama Suçunda Uzlaşma

Uzlaşma, mağdurun bir edim karşılığı ya da edimsiz olarak anlaşması sonucunda cezada indirim uygulanmasını kapsayan anlaşmadır. Uzlaşmada maddi zararın karşılanması, bir yere bağış yapılması ya da herhangi bir karşılık talep edilmemesi mümkündür. Kasten yaralama suçu da uzlaşma kapsamındadır. Uzlaşma soruşturma aşamasında ya da kovuşturma aşamasında yapılabilir. Fakat hangi aşamada yapıldığına göre cezada uygulanacak indirim oranı değişiklik gösterir.

Kasten Yaralama Suçunda Haksız Tahrik İndirimi

Kasten yaralama suçunda haksız tahrik indiriminden faydalanabilmek için, failin yaralama eylemini haksız bir fiil nedeniyle gerçekleştirmiş olması gerekir. Bu haksız fiilin bir suç teşkil etmesi zorunlu değildir. Haksız bir fiile sebebiyle haksız tahrik etkisi altında kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde faile verilecek olan cezada ¼ ile ¾ oranlarında indirim uygulamasına gidilir. Haksız tahrikin varlığı veya yokluğunun değerlendirmesi hakim tarafından yapılacaktır. Ancak haksız tahrikin varlığını kanıtlamak amacıyla delillerin doğru ve eksiksiz mahkemeye sunulması önemlidir.

Kasten Yaralama Suçunda Meşru Müdafaa

Kasten yaralama suçunda meşru müdafaa kavramı oldukça mühimdir. Meşru müdafaanın varlığı halinde fail hakkında herhangi bir ceza uygulanamaz. Meşru müdafaadan söz edebilmek için yaralama eylemini gerçekleştiren kişinin bu eylemi kendisinin ya da aile, akraba, arkadaş gibi yakınlarının can ve mal güvenliğine yönelik bir saldırıyı def etmek amacıyla gerçekleştirmesi söz konusu olmalıdır. Ayrıca meşru müdafaadan bahsedebilmek için önlenmeye çalışılan saldırıya karşı orantılı bir karşılık verilmesi gerekir. Kendisine yumruk atan kişinin kafası hedef alınarak ateş edilmesi orantılı bir müdahale olarak kabul edilemeyecekken aynı durumda yumrukla karşılık verilmesi orantılı kabul edilebilecektir. Meşru müdafaanın varlığı her olayın kendi özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Bu nedenle meşru müdafaanın varlığının delil ve tanıklarla ispatı büyük önem arz eder.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası

Kasten yaralama suçunun cezası makalemizin önceki bölümlerinde detaylı olarak anlatılmıştır. Basit kasten yaralama suçunun cezası 1 yıl ile 3 yıl arası hapis cezasıdır. Ancak cezayı artırıcı nedenlerin bulunması, mağdurun zararının niteliği, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamanın varlığı gibi durumlarda cezanın artması ya da azalması mümkündür. Ayrıca haksız tahrik ve meşru müdafaa gibi durumlarda cezanın miktarında etkili olmaktadır. Bir olayda ne kadar ceza alınacağının tespiti için bir ceza avukatına danışarak bilgi alınması faydalı olacaktır.

Kasten Yaralama Suçunda Zamanaşımı

Kasten yaralama suçu için geçerli olan zamanaşımı süresi duruma göre farklılık göstermektedir. Eğer mağdurda ortaya çıkan zarar basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte ise şikayete tabilik gündeme geleceğinden 6 aylık şikayet süresi zamanaşımı süresi olarak kabul edilir. Ancak bu nitelikte olmayan bir zararı ortaya çıkması durumunda zamanaşımı süresi 8 yıl olacaktır.