Category

TCK
Hakaret Suçu, Şartları Ve Cezası 2022 Hakaret Suçu Nedir? Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu md.125 ile 131 arasında düzenleme alanı bulmuş olup kişilerin şeref ve saygınlığına karşı işlenen suçlar içerisinde değerlendirilmiştir. Hakaret suçu, aşağıda ifade edildiği üzere iki farklı temel işleniş şekli ile işlenir: Kişinin şeref ve saygınlığını, sövmek suretiyle rencide etmek, Kişinin şeref ve saygınlığını,...
Read More
TCK 142 Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir, Şartları ve Cezası Nelerdir? TCK 142 Nitelik Hırsızlık Suçu TCK 142; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142. Maddesi “Nitelikli hırsızlık” suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı TCK 142. madde hükmünde düzenlenen Nitelikli Hırsızlık suçu madde metni şu şekildedir. (1) Hırsızlık suçunun; a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu...
Read More
Fuhuş Suçu, Şartları, Türleri Ve Cezası Nedir? Fuhuş Suçu Nedir? Fuhuş olarak adlandırılan davranış para karşılığında yapılan ve bireyin başka bir bireyle cinsel ilişkiye girmesiyle neticelenen eylemdir. Bu davranış Türk Ceza Kanunu’na göre suç olarak kabul edilir. Kanun fuhuş suçu işlendiğinde bu durumu toplumun ar ve haya duygusuna zarar veren bir davranış olarak değerlendirmektedir. Toplum bir...
Read More
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir? (TCK m 134) Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Nedir? Birçok kişi için merak edilen konular arasında yer alır. Kişilik hakları içerisinde yer alan özel hayat, birey için önem taşır. Demokratik bir hukuk devletinde yaşayan kişiler açısından da özel hayatın vazgeçilmez nitelikleri olduğu görülür. Bireyin kendisini serbestçe geliştirebilmesi için özgür...
Read More
Ceza Davasında Zamanaşımı Nedir? Bir suç işlenmesi durumunda bu suça ilişkin ceza davasının belli bir süre içerisinde açılması ve belli bir süre içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu süreye ceza davası zamanaşımı süresi denmektedir. Ceza davası zamanaşımı süresinin dolmasıyla birlikte suç işleyen kişiye karşı ceza davası açılamaz, açılmış olan dava ise düşer. Yani diğer bir deyişle ceza davası zamanaşımı...
Read More
Ruhsatsız Silah, Bıçak Veya Mermi Bulundurma, Satın Alma Suçu Bu makalemizde 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu yani ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu, bu suçun unsurları, bulundurma ve taşıma suçlarının ayrı ayrı cezaları ve ayrıca satma ve satın alma ilgili detaylı hukuki bilgilere ulaşabileceksiniz. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir? 6136 Sayılı Ateşli...
Read More
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Ve Cezası (Tck 299) Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? TCK 299. Maddede düzenlenen cumhurbaşkanına hakaret suçu,  TCK 15. Maddede düzenlenen genel hakaret suçundan ayrı olarak düzenlenmiştir. Kanun koyucu tarafından, TCK 299. Maddenin gerekçesinde devleti temsil eder konumda bulunması ve anayasal yetkileri nedeniyle cumhurbaşkanına hakaret suçunun genel hakaret suçundan ayrı bir şekilde düzenlenmesinin zaruri olduğu...
Read More
Tehdit Suçu, Şartları Ve Cezası(TCK m.106) Tehdit Suçu Nedir? Tehdit, bir kişinin başka bir kişiye karşı haksız fiil işleyeceğini ya da zarar vereceğini bildirmesidir. Tehdit eylemi bir suç olarak TCK 106. maddede düzenlenmiştir. Tehdit suçu dendiğinde akla ilk gelen sözlü şekilde tehdit olsa da suç yalnızca bu şekilde oluşmaz. Yazılı şekilde tehdit etmek ya da...
Read More
Zimmet Suçu, Şartları Ve Cezası Nedir? Zimmet suçu, 5237 sayılı TCK’nın İkinci Kitabının, “Millete ve Devlete Karşı Suçlar” başlıklı Dördüncü Kısmının, “Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar” başlıklı Birinci Bölümünün, 247 ilâ 249. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Zimmet suçu, devlete karşı işlenen suçlardandır. Suçla toplumun, kamu görevlilerinin dürüstlüğüne ilişkin menfaatleri ile devletin malvarlığına ilişkin menfaatler...
Read More
Kasten Yaralama Suçu ve Cezası TCK.86 Kasten Yaralama Suçu Nedir? Kasten yaralama suçu, TCK 86. Maddede düzenlenen, insan vücuduna yönelik saldırıları cezalandırmayı ve böylece insanı korumayı hedefleyen bir suçtur. Vücut bütünlüğünün korunması bir insanın en temel haklarındandır. Toplumda yer alan bireylerin birbirlerinin vücut bütünlüğüne karşı saldırıda bulunmasının cezasız bırakılması düşünülemez. İşte bu nedenle TCK 86....
Read More
1 2 3 4