Cinsel İstismar Suçu ve Cinsel İstismar Cezası Nedir?

Bu yazımızda sizlere cinsel istismardan, tacizden ve bunlarla birlikte doğan şiddetten bahsedeceğiz.

Genel tanımda cinsel istismar ve cinsel istismar suçu, kişinin rızası olmadan tehdit, şiddet, cebir ile yahut bunlardan biri olmaksızın, kişinin başka kimselerce cinsel açıdan art niyetli kullanılması, suistimal edilmesi, kişiler tarafından cinsel yönelimlerine hedef olmasıdır.

Kadın ve çocukların uğradığı cinsel istismar oranla daha fazladır fakat cinsel istismar cinsiyet tanımamaktadır ve yaşayan herkesin başına gelebilecek bir hadisedir.

Cinsel istismar derecelendirildiğinde kültürel ve toplumsal değerlere bağlı olarak hiçbir yerde hoş karşılanmayan ve suçun ağırlık derecesine göre ceza verilen bir husustur.

TCK’ya göre hiçbir davranış cinsel istismar için neden olarak gösterilemez, her tür cinsel istismar kanunlar önünde suçtur, alkol ya da uyarıcı madde kullanımıyla iletişimin bozulduğu durumlarda bile davranıştan sorumlu olunur ve en önemlisi 18 yaş altında olan bireyler kanun önünde reşit sayılmayan bu kişilerle yapılan evlilik dışı cinsel birliktelik kati bir suçtur.

5237 sayılı TCK’ya göre ‘’kişilere karşı suçlar” başlıklı bölümün ikinci kısmının altıncı bölümünde düzenlenen Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar aşağıdaki gibidir:

 • TCK md 102 Cinsel Saldırı
 • TCK md 103 Çocuğun Cinsel İstismarı
 • TCK md 104 Reşit Olmayanla Cinsel İlişkiye Girme
 • TCK md 105 Cinsel Taciz

Bu yazımızda TCK’nın md. 103’de düzenlenen Çocuğun Cinsel İstismarı suçundan bahsedip inceleyeceğiz ve bu inceleme yalnızca hukuki çerçevede yapılacaktır.

TCK cinsel suçları belirgin ve kati ölçütlerle kategorize etmiştir.

 • Cinsel İstismar Suçu: Henüz 15 yaşını doldurmamış çocuklara karşı fiziksel temasta bulunularak cinsel gaye ile gerçekleştirilen eylemleri cezalandırmaktadır. 15-18 yaş arasında olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeye etki eden bir sebepten ötürü çocuğun bedenine gerçekleştirilen eylemler de cinsel istismar suçu olarak nitelenir. (TCK 103)
 • Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yetişkin yahut 15-18 aralığındaki mağdurlara karşı (hile, cebir, tehdit veya iradeye etki eden farklı bir sebep olmaksızın) fiziksel temasta bulunularak cinsel gaye ile gerçekleştirilen eylemleri cezalandırmaktadır. (TCK 102)
 • Cinsel Taciz Suçu: Mağdurun yaşının önemi olmaksızın, fail ile mağdur kişinin arasında fiziksel bir temas olmaksızın cinsel tavırlarla gerçekleştirilen eylemleri cezalandırmaktadır. (TCK 105)
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş aralığında olan çocuklarla, çocuğun kendi isteği ve takdiriyle cinsel ilişkiye girilmesi durumunda reşit olmayanla cinsel ilişki suçu olur. (TCK 104)

Çocuğun Cinsel İstismarı Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nda cezalandırılan cinsel saldırı fiillerinin, yöneldiği kimsenin kanunun çocuk olarak kabul ettiği kimseler olması durumunda çocuğun cinsel istismarından bahsedilir.

18 yaşını doldurmuş, reşit bir bireye karşı bedensel temasta bulunularak işlenmiş olan suçlar ise ‘cinsel saldırı’dır. Yani belirtmek gerekir ki çocuğa karşı işlenen cinsel suçlar cinsel saldırı olarak nitelenemez.

TCK’nın kategorize ettiği şekliyle dört cinsel suçtan biri olan cinsel istismar (TCK md.103), istismarı anlamayan, fark edebilecek ve anlamlandırabilecek olgunlukta olamayan çocuğun tacizci tarafından kendi cinsel tatminlerine yönelik istismarına denir. Çocuğa cinsel istismar hukuki boyutları geniş ve kapsamlı bir husustur.

Çocuğa cinsel istismar üç madde ile kategorize edilmiştir:

 1. 15 yaşını doldurmamış çocukların cinsel istismarı,
 2. 15 yaşını dolduran fakat kendisine yapılanın hukuki nitelik ve neticelerini anlama yeteneği gelişmemiş çocukların cinsel istismarı,
 3. 15-18 yaş grubunda olan çocukların, yalnızca cebir, tehdit, hile yahut iradeye etki eden farklı bir sebebe bağlı olarak cinsel istismarı.

Örneğin; 16 yaşındaki iki çocuğun karşılıklı rızalarıyla cinsel ilişkiye girmeleri sonucu, çocuklardan birinin daha sonra diğerinden şikayetçi olması.

TCK md 103’e göre

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden;

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.

Çocuğun Çocuğa Cinsel İstismarı

Mağduru ve sanığı çocuk olan cinsel istismar da TCK md. 103’de düzenlenmiştir. Kanuna göre sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçunda fail çocuk ise, soruşturma ve kovuşturma mağdur çocuğun velisi yahut vasisi tarafından bir şikayet söz konusu olursa yapılır.

Cinsel İstismarın Sonuçları Nelerdir Ve Çocuğun Cinsel İstismara Uğradığı Nasıl Anlaşılır?

Çocuğun istismara uğrayıp uğramadığını anlamanın birçok yöntemi mevcuttur.

Bunlardan birkaçı, istismar edildiği şüphesinde olunan çocuğun geçmişe nazaran daha içe kapanık olması, erken başlangıçlı cinsel dürtüler, cinsel araştırmalarda bulunma, cinselliğe anormal ilgili olma; istismar benlik algısında bozulmalar veya farklılaşmalar yaşayan çocukta, ona rahatsızlık verici düşünceler, olayla ilgili kabuslar, uykusuzluk ve konsantrasyon bozuklukları veya öfke nöbetleri görülebilir.

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Cezası (TCK 103)

Çocuğun basit cinsel istismarı suçlarının cezaları kanunda şöyle belirlenmiştir.

 • Çocuğu cinsel manada istismar eden şahıs, 8 yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (TCK md.103/1-birinci cümle).
 • Sarkıntılık yaparak, yani cinsel istismarın sarkıntılık seviyede kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (TCK md.103/1-ikinci cümle).
 • Mağdurun on iki yaşını doldurmaması durumunda verilecek ceza, basit cinsel istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda 5 yıldan az olamaz. (TCK md.103/1-üçüncü cümle).
 • Sarkıntılık seviyesinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. (TCK md.103/1-ikinci cümle).

Basit cinsel istismar suçunun daha fazla ceza gerektiren nitelikli halleri şunlardır. (TCK md.103/3):

 • Birden fazla kişi tarafından birlikte (TCK md.103/3-a),
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.103/3-b),
 • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından (TCK md.103/3-c),
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.103/3-d),
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle (TCK md.103/3-e),

suçun işlenmesi halinde yukarıdaki maddelerde geçen cezaların %50 oranında fazlası daha eklenerek ceza verilir.

Çocukların Nitelikli Cinsel İstismarı Suçunun Cezası (TCK 103)

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçunun (tecavüz suçu) cezası şu şekildedir:

 • Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz (TCK md.103/2).

Çocuğun nitelikli cinsel istismar suçunun daha fazla ceza gerektiren nitelikli halleri şunlardır (TCK md.103/3):

 • Birden fazla kişi tarafından birlikte (TCK md.103/3-a),
 • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.103/3-b),
 • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından (TCK md.103/3-c),
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.103/3-d),
 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle (TCK md.103/3-e),

suçun işlenmesi halinde yukarıdaki maddelerde geçen cezaların %50 oranında fazlası daha eklenerek ceza verilir.

Basit İstismarda Af Var mıdır?

Basit istismar TCK’ya göre sarkıntılık derecesinde kalan cinsel istismardır. Bu suçun ceza alt sınırı 3 yıl olmakla birlikte sonuç hükmolunan ceza 2 yılın altında olduğu takdirde diğer şartları da sağlıyorsa CMK md. 231’e göre ‘Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması’ uygulanabilir.