Category

TCK
Adli Tatil Tarihleri ve Adli Tatilde Görülecek İşler (HMK 103) Bu makalemizde sizlere adli tatil nedir, HMK 103. maddeye göre adli tatil tarihleri nelerdir ve adli tatil günlerinde de görülmeye devam eden işler nelerdir tüm detaylarıyla size aktardık. Adli Tatil Nedir? Adli tatil, hukuki işlerin büyük bir kısmının bir anlamıyla ertelendiği tatil sürecidir. Adli tatil geçmişte tarım...
Read More
Yalan Yere Yemin Suçu Ve Cezası(TCK.275) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 275. Maddesinde yalan yere yemin suçu düzenlenmiştir. Hukukumuzda yemin kesin delil olarak kabul edildiğinden, hukuk davalarında yalan yere yemin eden kimse bu suçu işlemiş olur ve bu nedenle cezalandırılır. Tck Madde 275 Yalan yere yemin suçu (1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya...
Read More
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan,  kabul eden veya bulunduran  ya da uyuşturucu veya  uyarıcı madde satın alan kişi uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu işlemiş olur. (TCK MD. 191/1) Madde metninden de anlaşılacağı üzere; kullanmak için uyuşturucu maddenin satın alınması bu suçun işlenmiş kabul edilmesi için yeterlidir. İçerik Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Şartları...
Read More
Ceza Hukukunda Mahsup Nedir? (Tck Md. 63) Bu içerikte ceza hukukunda mahsup nedir, başka suçtan tutukluğunun mahsup edilmesi şartları, tutukluluk ve gözaltı sürelerinin adli para cezalarından mahsubu gibi konuları detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Mahsup 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 63. maddesinde düzenlenmiştir. Madde metninde mahsup; hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün...
Read More
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nedir? (Tck Md. 109) Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu TCK md. 109’da düzenlenmiş olup hürriyete karşı suçlar kapsamına girmektedir. Bir kimsenin kendi arzusu ve iradesiyle bir yere gitme veya bir yerde kalma konusunda hareket edebilme özgürlüğünün engellenmesi bu suçun konusunu oluşturur. Suçun oluşması için bir kimsenin hukuka aykırı olarak hürriyetinden yoksun...
Read More
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Nedir, Cezası Ne Kadardır? Sırf huzur ve sükunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon  edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması huzur ve sükunu bozma suçu oluşturur. (TCK md. 123) Burada suçtan bahsedilebilmesi için bu davranışlarda bulunan kişilerin mağdurun huzur ve sükununu bozma kastıyla hareket...
Read More
Dolandırıcılık Suçu, Şartları Ve Cezası(TCK MD. 157-159) Dolandırıcılık suçu; 5237 sayılı TCK’nın 157-159. Maddeleri arasında malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Madde metninde dolandırıcılık: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması olarak tanımlanmıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere dolandırıcılıktan söz edilebilmesi için aldatma kastı, hile ve...
Read More
İftira Suçu, Cezası Ve Şartları(TCK m.267) İftira suçu, 5237 sayılı TCK’nın ikinci bölümünde “Adliyeye Karşı Suçlar” başlığında düzenlenmiştir. TCK md. 267 uyarınca: Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için , bir kimseye hukuka aykırı...
Read More
Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu Nedir? Bu makalemizde siyasal veya askeri casusluk suçu nedir, bu suçun oluşabilmesi için hangi unsurların olması gerektiğini, suçun zamanaşımı ve görevli mahkeme ile detaylı bilgiler bulacaksınız. Siyasal veya askeri casusluk suçu, 5237 sayılı TCK’nın 328. maddesinde “Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk” bölümünde şu şekilde tanzim edilmiştir. İlgili kanun maddesinde...
Read More
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Ve Cezası (TCK 204.) Resmi belgede sahtecilik suçu, kamu güvenine karşı suçlar kapsamına girer ve TCK 204. maddelerine göre yargılanan ve cezalandırılan bir suçtur. Resmi evrakta sahtecilik, üç değişik opsiyonel yöntemle kasten işlenebilen bir suçtur: Belgeleri sahte olarak üretilmesi ya da halihazırdaki belgelerin yine sahte olarak tanzim edilmesi Gerçek bir resmi belgenin 3.taraf şahısları...
Read More
1 2 3 4