Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Nedir, Cezası Ne Kadardır?

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Nedir, Cezası Ne Kadardır?

huzur ve sükunu bozma suçu

Sırf huzur ve sükunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon  edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması huzur ve sükunu bozma suçu oluşturur. (TCK md. 123) Burada suçtan bahsedilebilmesi için bu davranışlarda bulunan kişilerin mağdurun huzur ve sükununu bozma kastıyla hareket etmesi gerekir.

Huzur ve Sükunu Bozma Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı Ve Uzlaştırma

Suç şikayete tabi suçlar kapsamına girmektedir. Bu nedenle şikayetçinin olayı öğrendiği tarihten itibaren  en geç altı ay içinde şikayette bulunması gerekir.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. (TCK md. 73)

Huzur ve sükunu bozma suçu 8 yıllık dava zamanaşımı süresine tabi olup bu sürede olayın yetkili makamlara intikal etmesi gerekmektedir.  Kanunda başka türlü yazılmış olan haller dışında kamu davası;beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adlî para cezasını gerektiren suçlarda sekiz yıl,geçmesiyle düşer.(TCK 66/1)

Huzur ve sükunu bozma suçu söz konusu ise soruşturma ve kovuşturma aşamalarında ilk olarak uzlaştırma yoluna başvurulması gerekmektedir. Taraflar bu aşamalarda anlaşamadıkları takdirde soruşturma veya yargılamaya devam edilir.

Yapılan yargılamalarda görevli mahkeme ise asliye ceza mahkemesidir.

Kişilerin Huzur Ve Sükununu Bozma Suçunun Unsurları

Madde metninde (TCK md. 123) kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan bahsedilebilmesi için 3 temel unsurun gerçekleşmesi gerektiği belirtilmiştir.

  • Israrla gürültü yapılması
  • Israrla telefon edilmesi
  • Huzur ve sükunu bozma maksadıyla hukuka aykırı davranışta bulunulması

Huzur Ve Sükunu Bozma Suçu Cezası

Kişilerin huzur ve sükunu bozma suçu cezası TCK md. 123’te düzenlenmiştir. Bu suçu işleyen kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılır.

TCK md. 52’deki şartların sağlanması halinde alınan cezanın adli para cezasına çevrilmesi ,

TCK 51’deki şartların sağlanması halinde hapis cezasının ertelenmesi yönünde karar verilmesi,

CMK 231’deki hallerin varlığı halinde ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verimesi, mümkündür.