Yalan Yere Yemin Suçu Ve Cezası(TCK.275)

Yalan Yere Yemin Suçu Ve Cezası(TCK.275)

yalan yere yemin suçu ve cezası

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 275. Maddesinde yalan yere yemin suçu düzenlenmiştir. Hukukumuzda yemin kesin delil olarak kabul edildiğinden, hukuk davalarında yalan yere yemin eden kimse bu suçu işlemiş olur ve bu nedenle cezalandırılır.

Tck Madde 275

Yalan yere yemin suçu

(1) Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz.
(3) Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.

Yalan Yere Yemin Suçunun Unsurları

Yalan yere yemin suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Hukuk davalarında yemin eden kimse bu suçu işleyebilir. Yalan yere yemin suçuna ilişkin cezadan bahsedilebilmesi için hükmün verilmesi veya kesinleşmesi gerekmektedir. Yalan yere yemin eden kimse hüküm verilmeden önce yeminden dönerse hakkında cezaya hükmolunmaz.

Yalan Yere Yemin Suçunda Etkin Pişmanlık

Yalan yere yemin suçunda etkin pişmanlık TCK md. 275/2-3’te düzenlenmiştir:

Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. (TCK md. 275/2)

Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir. (TCK md. 275/3)

Adli Para Cezası, Erteleme Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Adli Para Cezası

TCK md. 52’de adli para cezasının nasıl uygulanacağı düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında yalan yere yemin suçu nedeniyle hükmedilen ceza 1 yılın altında olduğu takdirde verilen cezanın adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

Hapis Cezasının Ertelenmesi

Türk Ceza Kanunu’nun “hapis cezasının ertelenmesi” başlıklı 51. Maddesinde, hapis cezasının ertelenmesi için gereken şartlar ve koşullar detaylı olarak belirtilmiştir. Yalan yere yemin suçunu işleyen kimse ilgili madde kapsamında gereken şartları sağlıyorsa ve verilen ceza 2 yıldan fazla değilse hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

CMK 231/5’te 2 yıl ve altında cezaya hükmedilen suçlarda mahkemenin hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verebileceği düzenlenmiştir. Yalan yere yemin suçuna ilişkin verilecek ceza TCK md. 275’de: “Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yalan yere yemin suçunu işleyen kimse 2 yıl veya altında cezaya hükmedilirse hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

Suçun Şikayet Süresi Ve Zamanaşımı

Yalan yere yemin suçu şikayete tabi bir suç  değildir. Bu nedenle kanunen düzenlenmiş bir şikayet süresi yoktur. Suç savcılık tarafından re’sen soruşturulur.

Yalan yere yemin suçu 8 yıllık dava zamanaşımı süresine  (TCK 66/1-e)  tabi olup dava zamanaşımı süresi boyunca  her zaman soruşturma ve kovuşturma yapılması mümkündür.

Yalan Yere Yemin Suçunda Uzlaşma

Kanunen soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı suçlar için uzlaşma yolu açıktır. Ayrıca CMK md. 253’te uzlaşma kapsamındaki suçlar düzenlenmiş olup kanunda özel olarak düzenlenen suçlarda uzlaşma kapsamındadır. Yalan yere yemin suçu CMK md. 253’te düzenlenmemiştir ve  uzlaşma kapsamında değildir.

Görevli Mahkeme

Yalan yere yemin suçuna ilişkin yapılan yargılamalarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.