Uyuşturucu Kullanma Ve Bulundurma Suçu Nedir? (Tck 191)

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan,  kabul eden veya bulunduran  ya da uyuşturucu veya  uyarıcı madde satın alan kişi uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu işlemiş olur. (TCK MD. 191/1)

Madde metninden de anlaşılacağı üzere; kullanmak için uyuşturucu maddenin satın alınması bu suçun işlenmiş kabul edilmesi için yeterlidir.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunun Şartları

Kişinin kullanım ihtiyacından ve kullanabileceğinden fazla miktarda uyuşturucu madde bulundurması halinde sanığın uyuşturucu madde ticareti suçundan yargılanması gerekir. Sanığın üzerinde ne kadar uyuşturucu madde bulundurması hainde uyuşturucu ticareti suçunun işlenmiş kabul edileceği Yargıtay’ın bu yöndeki kararlarına bağlı olarak değerlendirilir. Ancak Adli Tıp kurumunun günlük 1- 1,5 gram ve günde 3 kez  olmak üzere hesaplanmıştır. Kişinin bu miktarın yıllık toplamı üzerinden fazla uyuşturucu bulundurması halinde uyuşturucu ticareti suçunun hükümlerine göre cezalandırılır.

Sanığın uyuşturucu maddeyi başkasına satma veya tedarik etme amacı güdüp gütmediği, buna aracılık edip etmediği değerlendirilir. Bunun yanı sıra sanığın başkasına uyuşturucu tedarik ettiğine dair delillerin veya tanıkların olması halinde uyuşturucu ticareti suçu söz konusu olur.

Uyuşturucu maddenin bulunduğu yer ve maddenin belli gramlara ayrılıp düzenli bir şekilde paketlenmiş halde bulunması durumu, uyuşturucunun sadece kullanım amacıyla bulundurulmadığı konusunda delil olarak kabul edilir.

Ayrıca bakınız:

Uyuşturucu Kullanma Ve Bulundurma Suçu Cezası

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçu işleyen kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca TCK madde  191/10 da suçun cezayı arttıran nitelikli hali düzenlenmiştir. Bu kapsamda  kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan,  kabul eden veya bulunduran  ya da uyuşturucu veya  uyarıcı madde satın alan kişinin; bu suçu okul, yurt, hastane ,kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma Suçunda Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesi

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu işleyen kişi için beş yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Cumhuriyet savcısı, bu durumda şüpheliyi, erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmadığı veya yasakları ihlal ettiği takdirde kendisi bakımından ortaya çıkabilecek sonuçlar konusunda uyarır. (TCK 191/2)

Erteleme süresi zarfında şüpheli hakkında asgari bir yıl süreyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanır. Bu süre Cumhuriyet savcısının kararı ile üçer aylık sürelerle en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi, gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir. (TCK 191/3)

Kişinin, erteleme süresi zarfında;

a) Kendisine yüklenen yükümlülüklere veya uygulanan tedavinin gereklerine uygun davranmamakta ısrar etmesi,

b) Tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması,

c) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, hâlinde, hakkında kamu davası açılır. (TCK 191/4)

Şüpheli erteleme süresi zarfında kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davrandığı ve yasakları ihlal etmediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Denetimli Serbestlik Ve İhlali

Hakkında beş yıllık süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilen kişi, bu kararın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kendisine tebliğ edilmesinin ardından 10 günlük kanuni süre içerisinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu süre zarfında başvuruda bulunulmazsa şüpheli hakkında denetimli serbestlik programına uymadığına dair tutanak düzenlenir. Bu tutanak Cumhuriyet Savcısına gönderilir ve Cumhuriyet Savcısı şüpheli hakkında iddianame hazırlayarak kamu davası açar.

Şüphelinin denetimli serbestlik süresi içerisinde iki kere programı ihlal hakkı vardır. İki kere programı ihlal eden şüpheli için denetim programı kapatılır ve savcılığa gönderilir.

Şüpheli denetimli serbestlik programına uygun davrandığı takdirde hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verilir.

Metamfetamin Cezası 2023

Son zamanlarda kullanımı hızlı bir şekilde arttığı gözlemlenen ve bağımlılığı çok yüksek seviyede olan uyuşturucu maddelerden biri de metamfetamindir.

Diğer uyuşturucu türlerinde olduğu gibi metamfetamin bulundurma ve kullanma cezası diğer uyuşturucu türlerine uygulanan cezalarla aynıdır. Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2 Kez Uyuşturucudan Yakalanmak

Uyuşturucu madde kullanma suçunun cezasında erteleme süresi içerisinde şahsın kullanmak için tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması, ihlal nedeni sayılır ve ekstra bir soruşturma ve kovuşturma konusu yapılmaz.

Bu durumda ayrıca soruşturma açılmaz ve denetimi boyunca ikinci kez kullanmak için uyuşturucu yakalattığı için, şüpheli hakkında denetim süresini bozma nedeniyle işlem başlatılır. Kısacası, 2 kez uyuşturucudan yakalanmak denetim ihlali sayılır ve madde kullanan kişi cezalandırılır.

Şüpheli hakkında kamu davasının açılması akabinde, uyuşturucu kullanma suçunun tekrar işlendiği iddiasıyla açılan soruşturmalarda kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilemez.

Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi Ve Hagb

Uyuşturucu madde kullanma suçu kanunen adli para cezasına hükmedilebilecek suçlardan değildir. Uyuşturucu madde kullanımından dolayı verilecek cezanın süresi , cezanın adli para cezasına çevrilmesi için uygun değildir.

Uyuşturucu madde kullanımından dolayı verilen cezanın infazının ertelenmesi mümkündür. Hapis cezasının ertelenmesi için kanunda belirtilen şartların varlığı aranır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin şartlar CMK md. 231’de düzenlenmiştir. Bu madde kapsamında uyuşturucu kullanma suçundan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde karar verilmesi mümkündür.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunumuzun” etkin pişmanlık” başlıklı 192. Maddesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı suçunu işleyen kişi veya kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden hangi şartların varlığı halinde yararlanabileceği düzenlenmiştir:

Etkin Pişmanlık

TCK Madde 192

(1) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(2) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

(3) Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

(4) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/16 md.) Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Zamanaşımı Ve Şikayet

Uyuşturucu kullanma veya bulundurma suçu takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu nedenle 8 yıllık dava zamanaşımı süresi (TCK 66/1-e)  içinde, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçuna ilişkin her zaman soruşturma ve kovuşturma yapılması mümkündür.

Uyuşturucu Madde Kullanma Veya Bulundurma Suçunda Görevli Mahkeme

Uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçuna ilişkin yapılan yargılamalarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.