Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Ve Cezası (TCK 103)

Çocukların cinsel istismarı suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 103.maddesinde düzenleme altına alınmıştır. İşbu kanun hükmünde ifade edilen yaştaki çocukların vücuduna fiziksel temasta bulunmak suretiyle cinsel davranışlar sergilenmesi ile çocukların cinsel istismarı suçu söz konusu olur. 5237 Sayılı Kanun’da cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar adı düzenlenen suçun mağduru, henüz on sekiz yaşını tamamlamamış kişidir.

Bu itibarla;

 1. On beş yaşını doldurmamış çocuklara yönelik cinsel istismar,
 2. On beş yaşını tamamlamış ve fakat kendisine yönelik icra edilen eylemin hukuki anlamını ve sonuçlarını algılama yeteneğini haiz olmayan çocuklara yönelik cinsel istismar,
 3. Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etki altına alan herhangi bir nedenin varlığında, on beş ile on sekiz yaş grubundaki çocuklara yönelik cinsel istismarı olmak üzere üç farklı açıdan ayrı ayrı incelenir.

Çocukların cinsel istismarı suçu cinsel suçlar arasında yer aldığından, suça ilişkin gerekli ve yeterli izahatın yapılabilmesi için cinsel suçları kısaca incelemek, isabetli olacaktır. Buna göre, cinsel suçlar şunlardır:

 • On beş yaşını doldurmamış çocuklara yönelik vücut temasında bulunmak suretiyle icra edilen cinsel fiiller, cinsel istismar suçu kapsamında değerlendirilir. Bununla birlikte, on beş ile on sekiz yaş grubunda bulunan çocukların iradesini etki altına alarak vücudu üzerinde cinsel amaçla icra edilen fiiller de cinsel istismar suçuna vücut verir.
 • On sekiz yaşından büyük ya da on beş ile on sekiz yaş grubu çocuklara yönelik (iradeyi etki altına alan herhangi bir neden olmaksızın), vücut temasında bulunarak cinsel amaçlarla icra edilen eylemler, cinsel saldırı suçunu oluşturur.
 • Cinsel davranışlarla işlenen ve fakat herhangi bir vücut teması olmayan fiiller, cinsel taciz suçuna sebebiyet verir.
 • On beş ile on sekiz yaş gurubu çocuklara yönelik, çocuğun rızası dahilinde cinsel ilişkiye girilmesi halinde, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu söz konusu olur.

Çocukların Basit Cinsel İstismarı Suçunun Unsurları

Çocuğu bedenine yönelik cinsel arzuların tatmini amacıyla gerçekleştirilen, ancak cinsel ilişki düzeyinde olmayan eylemler, basit cinsel istismar suçunu oluşturur. Basit cinsel istismar suçu, çocuğun cinsel istismarı suçunun temel şeklidir.

Çocuğun basit cinsel istismarı suçunun en hafif şekli, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel yönden istismar edilmesidir. Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunda da fail ile mağdur arasında fiziksel temas vardır.

Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Cezası

Çocukların basit cinsel istismarı suçunun cezası TCK m.103’te düzenlenmiş olup şu şekildedir:

 • Çocuğu cinsel yönden istismar eden hakkında, sekiz yıldan on beş yıla kadar süreli hapis cezasına hükmedilir.
 • Sarkıntılık suretiyle cinsel istismar suçu işleyen hakkında, üç yıldan sekiz yıla kadar süreli hapis cezasına hükmedilir.
 • İstismarda bulunulan çocuğun on iki yaşını tamamlamamış olması durumunda; basit cinsel istismar halinde on yıl, sarkıntılık halinde beş yıldan az olmamak kaydıyla cezaya hükmolunur.

Basit cinsel istismar suçunun nitelikli halleri şunlardır:

 • Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 • Toplu yaşamın zaruri olduğu ortamların sağladığı kolaylıktan istifade ederek,
 • Üçüncü derece dahil olmak üzere kan ya da kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kimseye karşı veya üvey anne, üvey baba, üvey kardeş yahut evlat edinen tarafından,
 • Bakıcı, eğitici, öğretici, vasi, koruyucu aile ya da sağlık hizmeti veren yahut koruma, bakma veya gözetme yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • Kamu görevinin ya da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzun kötüye kullanılması ile suçun işlenmesi, faile hükmedilecek cezanın yarı oranda artırılarak hükmedilmesini gerektirir.

Cebir, tehdit veya silah kullanmak suretiyle basit cinsel istismar suçunun cezası ise şu şekildedir:

 • On beş yaşını doldurmamış çocuklara karşı tehdit veya cebirle yahut on beş yaşını tamamlamış olmakla beraber kendisine yönelik icra edilen eylemin hukuki açıdan anlam ve neticesini algılama yeteneğini haiz olmayan çocuklara karşı bıçak, sopa, silah vb. araçlar kullanılarak cinsel istismarda bulunulduğu takdirde, faile hükmedilecek ceza yarı oranda artırılır.

Çocuğun cinsel istismarında kullanılan şiddet ve cebir nedeniyle kasten yaralama suçunun ağır sonuçlarına sebebiyet verilmesi durumunda, kasten yaralama suçuna dair hükümler ayrıca uygulanır. Şayet mağdur, suç nedeniyle vefat eder ya da bitkisel hayata girerse, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilir.

Mağdura yönelik icra edilen cinsel istismarın, mağdurun bedenine organ veya sair bir cisim sokularak gerçekleştirilirse, on altı yıldan daha az olmamak üzere, faile hapis cezası verilir. Mağdur, on iki yaşını doldurmamışsa, faile hükmedilecek cezanın on sekiz yıldan az olması mümkün değildir.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve HAGB

Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyen sanığa hükmedilen hapis cezası, ceza miktarı dolayısıyla adli para cezasına çevrilemez. Suça karşılık öngörülen hapis cezasının miktarı sebebiyle, ceza kararı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) verilemez. Aynı şekilde, işbu suç nedeniyle hükmolunan hapis cezasının ertelenmesi de mümkün değildir.

Şikâyet, Zamanaşımı, Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Cinsel istismar suçlarında uzlaşma hükümleri uygulanmaz. Suçun sarkıntılık suretiyle işlenmesi ve failinin de çocuk olması halinde takibi şikâyete bağlıdır. Şikâyet hakkı, suçun işlenmesini takiben altı ay içinde kullanılmalıdır. İfade edilen durum haricinde, cinsel istismar suçlarının tamamı savcılık tarafından resen takip edilir.

Suçun temel şekli, on beş yıllık dava zamanaşımına tabidir. Sarkıntılık düzeyindeki cinsel istismar suçları, Asliye Ceza Mahkemesinin; sarkıntılık suçu haricindeki cinsel istismar suçlarının tamamı ise, Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girer.