Çocuk Düşürtme (Yasa Dışı Kürtaj) veya Düşürme Suçu(TCK 99)

Çocuk Düşürtme Yasa Dışı Kürtaj Düşürme Suçu

Çocuk düşürtme (yasa dışı kürtaj) veya düşürme suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 99 ve 100.maddelerinde düzenleme alanı bulmuştur.

Çocuk düşürtme suçu; tıbbi bir mecburiyet mevcut olmadığı halde on haftayı geçen gebeliğin sona erdirilmesiyle vücut bulur.

Çocuk düşürtme suçunun oluşmasında, on haftanın üzerindeki gebeliklerde gebenin rıza göstermesi ya da rıza göstermemesi önemli değildir. Suçun unsurları mevcut olduğu takdirde, gebenin rızası olması yahut olmaması, suçun oluşmasında etkili değildir.

İlgili kanun: http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=3930

Çocuk düşürtme suçu uygulamada yasa dışı kürtaj ya da kürtaj suçu olarak da kullanılır. Çocuğun düşürülmesi, gebeliğin sonlandırılması için tıbbi bir mecburiyet hali olup olmadığı, mahkeme kararıyla Adli Tıp Kurumu hekimlerinden oluşan bir kurul raporu ile tespit edilir. Çocuk düşürtme suçunun yetkili olmayan bir kimse tarafından işlenmesi, kadının rızası olsa dahi yetkili kişi tarafından işlenen çocuk düşürtme suçu için düzenlenen hapis cezasının yarı oranda artırılarak hükmedilmesini gerektirir.

Gebeliğinde on haftayı tamamlamış bir kadın, kendi isteğiyle çocuğu düşürdüğü takdirde, TCK m.100’de hüküm altına alınan çocuk düşürme suçunu işlemiş olur. Gebeliğinde on haftayı tamamlamamış gebe kadın, rıza göstermek kaydıyla gebeliğini sona erdirir veya gebeliğinin sona ermesi amacıyla yetkili yerlerde gebeliğini sona erdirirse, suç oluşmaz.

On haftadan fazla gebe olan kadına, çocuğun düşürmesini sağlayacak ya da bu noktada elverişli araç tedarik eden yahut çocuğun düşürülmesini teşvik ya da tahrik eden kişi, suça iştirak hükümleri gereği cezalandırılır.

Çocuk Düşürtme (Yasa Dışı Kürtaj) veya Düşürme Suçunun Cezası

Çocuk düşürtme suçu, TCK m.99 gereği beş yıldan on yıla kadar süreli hapis cezasını gerektirir. Buna göre, gebenin rızası olmadan çocuğu düşürten kişi hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. Suç teşkil eden bu eylem nedeniyle gebenin vücut veya ruh sağlığı zarar görmüşse, failin altı yıldan on iki yıla kadar cezalandırılmasına hükmolunur. Şayet fiil nedeniyle gebe yaşamını yitirmişse, on beş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezası verilir.

Çocuk düşürtme suçu; tıbbi zaruret olmayan hallerde, gebenin rızası olsa dahi on haftayı tamamlayan gebeliklerde, gebenin çocuğunu düşürten kişi hakkında iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmedilir. İfade edilen durumda, gebeliğin sona ermesine rıza gösteren hakkında bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilir. Suç teşkil eden fiil, gebenin beden veya ruh sağlığına zarar vermişse, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezasına; ölmesine sebep olmuşsa, dört yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Gebelik süresinde onuncu haftasını tamamlamamış olan gebenin, rızası olsa dahi gebeliğinin yetkili olmayan bir kişi tarafından sonlandırılması, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası gerektirir. Kadın, mağduru olduğu bir suçtan ötürü gebe kamışsa, kadının rızası olması ve süresinin yirmi haftayı geçmemesi kaydıyla, gebelik halini sona erdiren hakkında cezaya hükmedilmez.

Fakat, cezaya hükmolunmaması için, fiilin uzman hekim marifetiyle hastanede icra edilmesi şarttır. Gebeliğinde on haftayı tamamlamış gebenin bile isteye çocuğunu düşürmesi, hakkında bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmedilmesine neden olur.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve HAGB

Adli para cezası, ceza hukukunda faile hükmedilen yaptırım türlerindendir. Çocuk düşürme suçu, hapis cezasıyla beraber adli para cezasının yaptırım olarak düzenlendiği bir suçtur. Bu nedenle, ceza mahkemesi tarafından hapis cezasına hükmedilirse, hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi mümkün değildir. Çocuk düşürtme suçunda ise, suç sebebiyle düzenlenen hapis cezasının miktarından ötürü hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir.

Suçun failine hükmedilen ceza kararı; sanığa tanınan denetim süresi içerisinde belirli şartların karşılanması halinde herhangi bir sonuç doğurmaz. Buna, hükmün açıklanmasının geri bırakılması denir. Kadının rızasına dayanarak işlenen çocuk düşürtme suçu sebebiyle hükmedilen hapis cezasının alt sınırdan olması halinde, ceza kararı hakkında HAGB kararı verilebilir.

Yetki sahibi olmayan bir kimse tarafından işlenen çocuk düşürtme suçunda, sanığa hükmolunan hapis cezasının iki yılı aşmadığı hallerde, ceza kararı hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilebilir. Ceza ertelenmesi, hapis cezasının ceza infaz kurumunda infaz edilmesinden koşullu vazgeçilmesi kurumudur. Gebenin rızasına dayanılarak işlenen çocuk düşürtme ya da çocuk düşürme suçunda, sanığa hükmedilen hapis cezası hakkında erteleme kararı verilebilir.

Şikâyet Süresi, Zamanaşımı, Uzlaşma ve Görevli Mahkeme

Çocuk düşürtme (yasa dışı kürtaj) veya düşürme suçu, savcılık tarafından resen soruşturulan, takibi için şikâyet aranmayan suçlardandır. Bu nedenle, şikâyetten vazgeçme nedeniyle ceza davası düşmez.

Çocuk düşürtme (yasa dışı kürtaj) veya düşürme suçu, uzlaşma prosedürünün işletilebileceği suçlardan değildir. İşbu suça dair yürütülen yargılamalar, Asliye Ceza Mahkemesinin görev alanına girer.

Gebenin rızasına dayanarak işlenen çocuk düşürtme veya çocuk düşürme suçunda sekiz yıl; gebenin rızası olmaksızın işlenen çocuk düşürtme suçunda ise, on beş yıllık dava zaman aşımı süresi söz konusudur.