Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi; Kiralayanın, kiralanan taşınmazı boşaltacağı tarihi önceden belirtmiş olduğu yazılı beyan halinde mümkündür. Her türle taahhütnamede olduğu gibi tahliye taahhütnamesi şartları arasında en önemli husus taahhütnamenin yazılı olarak düzenlenmiş olmasıdır. Bu durumda boş tahliye taahhüdü geçerli midir? Sorusu akıllara gelmektedir. Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi nasıl yapılır konusuna değinmeden önce kısaca tahliye taahhütnamesi şartları üzerinde durmakta fayda vardır.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi, kiraya verilen konut veya çatılı iş yerinin kiracı tarafından belirli bir tarihte boşaltılacağını belirtir kiracı tarafından verilen yazılı belgedir. Bu tür belgeler kiracının bizzat kendisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Kiracının herhangi bir yakını tarafından imzalanan tahliye taahhütnameleri geçersizdir. Ayrıca kiraya verenin tek taraflı olarak tahliye taahhütnamesi düzenlemesi mümkün değildir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesi Şartları

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi ancak geçerli bir taahhütnamenin varlığı durumunda mümkündür. Bu nedenle tahliye taahhütnamesi şartları üzerinde durmakta fayda vardır.

  • Yazılı olmak zorundadır, sözle yapılan tahliye taahhütnameleri geçersizdir.
  • Kiracının kendisi tarafından imzalanmalıdır. Birinci derecede yakını dahi olsa kiracı haricinde imzalanmış taahhütnameler geçersizdir.
  • Taahhütname kira sözleşmesinden sonra verilmiş olmalıdır.
  • Taşınmasın hangi tarihte boşaltılacağı tam ve anlaşılır bir şekilde belirtilmelidir.
  • Taahhütnameler kiracının özgür iradesi tarafından imzalanmalıdır. Baskı veya tehdit altında imzalanan tahliye taahhütnameleri geçersizdir.

Tahliye Taahhütnamesi Hangi Durumlarda Geçersizdir?

Yukarıda tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi ve tahliye taahhütnamesi şartları başlığında belirtmiş olduğumuz hususların eksikliği halinde tahliye taahhütnameleri geçersizdir. Bu konuda en sık rastlanılan uyuşmazlık taahhütnamenin sözlü olarak düzenlendiğinin iddia edilmesidir. Yazılı olarak düzenlenmemiş olan taahhütnameler geçersizdir. (Yazımız sonunda hazırlamış olduğumuz tahliye taahhütnamesi örneğinden faydalanmanız mümkündür. )

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesinde genellikle takip edilmesi gereken iki hukuki yol vardır. Bunlardan ilki icra takibi ile kiracı tahliyesi diğeri ise Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılacak olan tahliye davalarıdır.

İcra Takibi İle Kiracı Tahliyesi

Kiraya veren tarafından tahliye taahhütnamesi şartlarına uygun şekilde düzenlenmiş taahhütnameye dayanarak icra takibi yapılması mümkündür. Bu konuda yetkili icra müdürlüğü taşınmasın bulunduğu yer icra müdürlüğüdür. Tahliye taahhütnamesinde belirtilen sürenin dolmasından itibaren icra takibinin başlatılması gerekmektedir.

İcra müdürlüğünce kiracıya kiralanan taşınması on beş (15) gün içerisinde tahliye etmesi konusunda tebligat göndermektedir. Kiracı kendisine gönderilen takip talebine karşı 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bu süre zarfında herhangi bir itirazda bulunulmaması halinde takip talebi kesinleşmektedir. Bu kesinleşme üzerine icra müdürlüğü kanalı ile taşınmasın tahliyesi gerçekleştirilmektedir.

Tahliye Davası

Genellikle yukarıda belirtmiş olduğumuz icra takibi ile kiracı tahliyesinde kiracının takibe itiraz etmesi ve icra mahkemesince bu itirazın yerinde görülmesi durumunda tahliye davası açılmaktadır. Bu konuda yetkili mahkeme taşınmasın bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Tahliye Taahhütnamesine İtiraz

Tahliye taahhütnamesine itiraz genellikle icra takibi ile kiracı tahliyesi durumunda söz konusu olmaktadır. İcra takibine itiraz daha çok tahliye taahhütnamesine itiraz olarak kabul edilmektedir. Bu durumda tahliye taahhütnamesi şartlarına aykırı şekilde takip başlatıldığını düşünen kiracının 7 gün içerisinde icra dairesine vereceği dilekçe ile bu takibe itiraz etmesi mümkündür.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesinde Arabuluculuk

Son yapılan düzenlemeler ile kiracı ve kiraya veren arasındaki uyuşmazlıkların birçoğunda arabuluculuk zorunlu hale gelmiştir. Tahliye davaları da bu zorunluluklar kapsamındadır. Ancak tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesinde sadece icra takibi ile kiracı tahliyesi öncesinde arabuluculuk zorunlu değildir. Kiraya veren yukarıda belirtmiş olduğumuz icra takibi ile kiracı tahliyesinden başka bir hukuki yolu seçmesi halinde öncelikle arabuluculuğa başvuru yapması gerekmektedir.

Sık Sorulan Sorular

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuk yollarına göre kısmen farklılık gösterebilmektedir. Örneğin icra takibi ile kiracı tahliyesinde ortalama 2 aylık bir süre zarfında tahliyenin gerçekleştirilmesi mümkündür. Ancak tahliye taahhütnamesine dayanarak açılacak olan tahliye davalarında bu durum delillerin durumu veya mahkeme iş yoğunluğuna göre 4-6 ay arasında değişebilmektedir. 

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü Geçerli Midir?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesinde sık karşılaşılan bir durum boş tarihli tahliye taahhüde geçerli midir? Sorusudur. Yargıtay ilgili hukuk dairelerinin bu konuda vermiş olduğu kararlar doğrultusunda boş tahliye taahhüdünün geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kiraya veren tarafından söz konusu taahhütnamenin gerçeği yansıtmayacak şekilde doldurulduğunun veya her hangi bir tahrifat yapıldığının tespit edilmesi halinde boş tarihli tahliye taahhüdü geçerliliğini yitirebilmektedir.

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesinde İhtar Zorunlu Mudur?

İcra takibi ile kiracı tahliyesi durumunda tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesinde ihtar zorunlu değildir. Bunun dışında tahliye davası açılacağı zaman arabuluculuk ve ihtarname zorunluluğu bulunmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesi Var Kiracı Çıkmıyor Ne Yapabilirim?

Bunun için en etkili yol icra takibi ile kiracı tahliyesidir. Yukarıda tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi şartları başlığında belirtmiş olduğumuz şekil ve usullere göre düzenlenmiş bir tahliye taahhüdü bulunması halinde belirtilen süreler içerisinde taşınmasın bulunduğu yer icra müdürlüğünde takip talebi başlatılarak tahliye işlemlerine başlanmalıdır. Farklı bir yargı çevresinde ikamet edilmesi halinde icra takibi bulunulan yer icra müdürlüklerinde de başlatılması mümkündür.

Tahliye Taahhütnamesi İmzalayan Kiracı Ne Yapmalı?

Kiraya veren ve kiralayan arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi kiraya veren ve kiralayan açısından oldukça zor süreçleri kapsamaktadır. Ancak tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi durumunda kiracı tarafından verilmiş bir taahhütname bulunduğundan icra takibi ile kiracı tahliyesi veya tahliye davaları büyük ölçüde kiracı aleyhine sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle geçerli bir tahliye taahhütnamesinin varlığı halinde kiracının belirtmiş olduğu tarihte konut veya iş yerini boşaltması lehine olacaktır. 

Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Tahliyesinde Görevli Mahkeme

Kiraya verenin icra takibi ile kiracı tahliyesinden başka kiracı aleyhine tahliye davası açması mümkündür. Bu durumda yine diğer tahliye davalarında olduğu gibi görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Yetkili Mahkeme ise taşınmasın bulunduğu yer mahkemesidir.

Sonradan Doldurulan Tahliye Taahhütnamesi Geçerli Midir?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliyesi durumlarında genellikle sonradan doldurulan tahliye taahhütnamesi geçerli midir? Soruları ile karşılaşmaktayız. Yukarıda boş tarihli tahliye taahhüdü geçerli midir? Başlığında da belirttiğimiz gibi yerel mahkemeler ve yüksek yargı organlarınca aksi ispat edilmedikçe boş tarihli tahliye taahhüdü geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle sonradan doldurulan tahliye taahhütnamesinin de geçerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

 Tahliye Taahhütnamesi Örneği 2024

    TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ Kiraya veren ………..’a ait taşınmazı …………… tarihinde kiralamış bulunmaktayım. Kiralamış olduğum taşınmazı belirtmiş olduğu tarihten bu yana kullanmaktayım. Kiracı olarak bulunduğum ve aşağıda açık adresi yazılı taşınması belirtmiş olduğum tarihte kiraya veren tarafından herhangi bir ihtar ve ihbarda bulunmaksızın tahliye edeceğimi taahhüt ederim. Ayrıca tahliye sırasında taşınması kiraladığım gün gibi tam ve hasarsız şekilde boşaltacağım. Belirtmiş olduğum tarihte taşınmazı boşaltmamam halinde kiraya veren tarafından hakkıma yapılacak olan icra takibi veya tahliye davaları sonucunda; Tüm mahkeme ve icra masrafları ile avukat / vekalet masraflarının bana ait olacağını kabul ederim. Kira Sözleşmesi Tarihi               : Taşınmazın Bulunduğu Adres  : Kiraya veren                                 : Taahhütname Tarihi                  : Tahliye Tarihi                               :                                                                                                                    Kiralayan                                                                                                                       (İmza)