İcra Zamanaşımı ve İcra Zamanaşımı Dilekçesi Nedir?

Bu yazımızda icra zamanaşımı dilekçesi nedir ve dilekçe örneği nasıl hazırlanır bu konulardan detaylıca bahsettik.

İcra Zamanaşımı Nedir?

Borcun konusu her ne olursa olsun gerekli süre içerisinde yasal işlem yapılmazsa icra zamanaşımı söz konusu olur. İcra dosyası ne zaman düşer?, icra dosyası ne zaman kapanır?, icra borcu zamanaşımına ne zaman uğrar? gibi sorularla karşılaşılır. İcra dosyasının kapanması için borcun ödenmesi veya gerekli olan işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Diğer bir seçenek ise alıcının icra işlemlerini takip etmeyi bırakmasıdır. Bazen icra dosyası kendiliğinden kapanır. Böyle durumlarda genelde alacaklı gerekli itiraz ve başvuruları yapmadığından yasal olarak öngörülen süre sona ermiş demektir. İİK madde 168/5’e göre borçlunun alacağın zamanaşımına uğradığını ödeme emri tebliği üzerine 5 gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir.

İcra zamanaşımı bir def’idir. Takibin kesinleşmesinden sonra ileri sürüleceği gibi takibin kesinleşmesinden önce de dilekçe ile istenmesi mümkündür. TTK madde 661’e göre kambiyo senetlerinde 3 yıllık zamanaşımı süresi vardır. 3 yıl sonra kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip de yapılamayacaktır.

Bunu bilmek uzmanlık ve alan bilgisi gerektirdiğinden icra zamanaşımını ileri sürerek borçtan kurtulmak mümkündür. İcra zamanaşımının söz konusu olması için yasal sürelerin geçmesi gerekir. Kanunun emredici olarak işlemler için tek tek düzenlediği konularda icra zamanaşımı defisinde bulunmak mümkündür. Örneğin; İİK md.78/2’ye göre; Haciz isteme hakkı ödeme emrinin tebliğinden itibaren 1 yıl geçmekle düşer.

İcrada yapılan işlemler belli bir zaman dahilinde gerçekleştiğinden her birini icra zamanaşımı için ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Bu durumda ise yapılacak en mantıklı hamle avukat ile görüşmek olacaktır. Zamanaşımına uğramış borca karşı ileri sürülen tüm talepler geçersizdir. O nedenle de icra mahkemesine icra zamanaşımı dilekçesi ile başvurup yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

İİK madde 33/a-1’e göre: “İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verir.” Koşullar gerçekleştiği takdirde icra zamanaşımına dayanak gösterilerek borç ödenmeyebilir. İcranın geri bırakılması kararı sonrasında borçlunun icraya konu olan miktarı ödemeden icra dosyasının kapatılması mümkündür.

İcra Zamanaşımı Dilekçesi Örneği 2023                          

                                  …….. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                   Takibin Tedbiren Durdurulması Taleplidir

İCRA DOSYA NO:

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Zamanaşımı nedeniyle icra takibinin geri bırakılması talebi

                                                                AÇIKLAMALAR

  1.  ….. düzenleme, …/../… ödeme tarihli ve ….. TL bedelli bono takip için dayanak gösterilerek  ….. İcra Müdürlüğünde …/…/… tarihinde …./…. Esas sayılı dosyası ile davalı tarafça hakkımda icra takibi başlatılmıştır. …….. İcra Müdürlüğünün …/… Esas sayılı dosyası …/…/…. tarihinde İİK madde 78/2 gereğince takipsizlik nedeniyle işlemden kaldırılmıştır. Bu süre içerisinde de hiçbir şekilde dosya üzerinde zamanaşımını kesecek işlem yapılmamıştır.
  2. …/…/.. tarihinde davalı …. yenileme talebi ile tekrardan …. İcra Müdürlüğü’nde …/… yeni esas almış dosya açtırmıştır ve tarafıma yenileme emri tebliğ edildi.
  3. Takibin kesinleşmesinden sonra yenileme tarihi olan 19/04/2012  tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu’nun madde 749 fıkra 1’de yer alan: “Poliçeyi kabul edene karşı ileri sürülecek poliçeden doğan istemler, vadenin geldiği tarihten itibaren üç yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.”  ve TTK 749/3’e göre bir cirantanın başka cirantalarla düzenleyen aleyhine ileri süreceği istemler, cirantanın poliçeyi ödediği veya poliçenin dava yoluyla kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren 6 ay geçmekle düşer. 

İlgili maddelerde ve fıkralarda öngörülen 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur. ../…/… ile …/…./…. tarihleri arasında alacaklı tarafından yapılan ve zamanaşımını kesen herhangi bir işlem dosyada yoktur. Bu yüzden de icra zamanaşımı isteminde bulundum.

  • İİK madde 33/a-1’e göre: “İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verir.” Takip kesinleşmesinden sonra yenileme tarihine kadar 3 yıllık zamanaşımı süresi dolmuştur. Dolayısı ile de İİK madde 33/a uygulanır.
  • Yukarıda sayılan nedenlerle takibin iptali ve bu karar verilinceye kadar takibin tedbiren durdurulması kararı verilmesi gerekmektedir. Mahkemenizden bu konuda taleplerim doğrultusunda karar verilmesini arz ve talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER   : TTK, İİK ve ilgili mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER    : …. İcra Müdürlüğünün …/.. esas sayılı dosyası

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım nedenlerle;

1-) …. İcra Müdürlüğünün  …/… esas sayılı icra dosyasında yapılan icra takibinin, icra zamanaşımı sebebine dayalı iptaline ve icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekmektedir. Dilekçem doğrultusunda karar verilinceye kadar takibin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ediyorum. Yargılama giderlerinin ve avukat vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. …./…./…..

                                                                                                                                       Davacı

                                                                                                                                      Ad Soyad           

                                                                                                                                             İmza