Whatsapp’tan Hakaret Etmek Suç Mu?

Whatsapp’tan hakaret etmek şuç mu? Bu yazımızda konu hakkında sıkça sorular ve whatsapp üzerinden hakaret dilekçesi örneğine yer verdik.

Ülkemizde görülmekte olan hakaret davalarının büyük bir kısmında whatsapp konuşmaları ve internette bulunan sosyal medya platformları üzerinden yapılan yazışmalar yargılamalara delil teşkil edebilmektedir. Belirtmek gerekir ki belli şartlartın oluşması halinde bu tür yazışmaların delil olarak kullanımının önünde bir engel bulunmamaktadır.

Whatsapp’tan Hakaret Suçu

Her ne kadar yazının girişinde whatsapp üzerinden edilen hakaretlere değinmiş olsak da hakaret TCK’da bir bütün olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda kanun maddesine değinmek gerekmektedir. TCK’ nın 125.maddesi

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.” şeklindedir. Görüldüğü üzere kanun metninde sesli, görüntülü veya yazılı iletiyle işlenen hakaret suçuna daha fazla ceza öngörülmemektedir. Bu kapsamda whatsapp üzerinden veya benzeri mesajlaşma uygulamaları üzerinden edilen hakaretlerde de ilk fıkrada yer alan cezalar üzerinden yargılama yapılacaktır.

Whatsapp’tan Hakarete Uğrayan Kişi Ne Yapmalıdır?

Belirtmek gerekir ki hakaret suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda suçun işlenmesinin üzerinden 6 ay içinde suç hakkında şikayette bulunulmalıdır. Aksi takdirde şikayet hakkınız düşecektir. Yapmanız gereken ise kolluk birimlerine veya savcılığa giderek şikayette bulunmaktır. Bu kapsamda şüpheli tespit edilecek ve hakkında soruşturma açılacaktır.

Hakaret Suçunu İşleyen Kişi Hakkında Kamu Davası Açılır Mı?

Bu noktada toplum tarafından karıştırılan kavramlara değinmekte fayda bulunmaktadır. Kamu davaları, savcılıklar tarafından şüpheliye karşı açılmaktadır ve ceza yargılamalarında karışımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda kişilerin kamu davası açma hakkı yoktur fakat kişiler şikayette bulunarak savcılığın kamu davası açmasını sağlayabilir. Ancak belirtmek gerekir ki kamu davasının açılıp açılmayacağı savcılığın takdirindedir. Savcılık kamu davası açılmasına yer olmadığı kararı verirse (KYOK) sizin görevli sulh ceza hakimliğine bu kararın hukuka aykırı olduğu yönünde itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Sulh ceza hakimliği yapacağı inceleme neticesinde savcılığın kararını kaldırırsa artık savcılık şüpheli hakkında kamu davası açacaktır.

Hakaret Suçunu İşleyen Kişiye Manevi Tazminat Davası Açabilir Mi?

Hakaret suçunun mağduru olmanız durumunda ilgili kişi hakkında şikayetçi olabileceğiniz gibi manevi tazminat davası açma hakkınız da bulunmaktadır. Her ne kadar manevi tazminat davasında hakim ceza soruşturması ve yargılamasını dikkate alabilirse de özü itibariyle iki süreç birbirinden farklıdır. Manevi tazminat davası özel hukukun alanına girmekteyken kamu davası ceza hukukunun bir parçasıdır. Manevi tazminat davası açtığınızda ispat yükü üzerinizde bulunmaktadır. Bu kapsamda mahkeme kendiliğinden harekete geçerek delil araştırması yapmayacaktır. İlgili delilleri sizin mahkemeye sunmanız gerekecektir. İfade etmek gerekir ki eğer şüpheli veya davalı hakkında ceza davası açılmışsa ve ceza verilmişse bu dava sizin açınızdan oldukça önemli bir delildir. Eğer sadece manevi tazminat davası açmışsanız da delilleri sizin mahkemeye getirmeniz gerekecektir. Burada whatsapp konuşmaları veya tanıklar oldukça büyük önem teşkil etmektedir.

Hakaret Suçunda Uzlaşma

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere hakaret suçunun mağduru olduğunuzda şikayet etmeniz üzerine şüpheli hakkında yeterli delillerin olması durumunda savcılık tarafından soruşturma başlatılacaktır. Devamında ise yeni getirilen düzenlemeler sebebiyle direkt dava açılmamakta dosya uzlaştırma bürosuna tevdi edilmektedir. Burada ise dosyaya bir uzlaştırmacı atanmakta ve atanan uzlaştırmacı taraflarla iletişim kurarak uzlaşıp uzlaşmayacaklarını sormakta uzlaşma olması durumunda ise dosya düşmektedir. Burada şikayetçi olan taraf şikayetten vazgeçme karşılığında şüpheliden taleplerde bulunabilmektedir. Bu talepler arasında para yer alabileceği farklı türde talepler de ileri sürülebilmektedir. Anlaşma olmaması durumunda da şüpheli hakkında dava açılmaktadır.

Ekran Görüntüleri Delil Olarak Kullanılabilir Mi?

İfade etmek gerekir ki ekran görüntülerinin mesaj olması durumunda bunların delil değeri düşmektedir. Bu tip ekran görüntülerinin delil olarak değerli olabilmesi için bunları destekleyen başka tip delillerin bulunması veya karşı tarafın ifadesinin ekran görüntüleri ile uyuşması gerekmektedir. Zira ekran görüntülerinde mesajın hangi numaradan geldiği tam olarak tespit edilememektedir. Bu kapsamda ekran görüntüsü alınacaksa numaranın da görünmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Whatsapp Üzerinden Hakaret Dilekçesi Örneği

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ                        : Müştekiye İlişkin Kimlik ve Adres Bilgileri (İsim-Soyisim ve TCNO)

VEKİLİ                            : Şikayet avukat aracılığıyla yapılıyorsa avukata ilişkin bilgiler

ŞÜPHELİ                         : Şüpheliye İlişkin Kimlik ve Adres Bilgileri (İsim-Soyisim ve TCNO)

SUÇ                                   : Hakaret (TCK Madde 125),

SUÇ TARİHİ VE YERİ : …/…/…

KONU                               : Şüpheli hakkında soruşturma açılmasını ve devamında kamu davası açılması talebini içerir şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

1- Şüpheli 22.11.2023 tarihinde Whatsapp mesajlaşma uygulaması üzerinden müşterek çocuğumuz olan Ahmet’i görmek istediğini tarafıma iletmiştir.

2- Tarafımca şüpheliye mahkeme tarafından müşterek çocuğu görebileceği günlerin belirlendiği ve çocuğu ancak o günlerde görebileceği söylenmiştir.

3- Buna rağmen şüpheli beni telefondan aramış, açmamam üzerine de WhatsApp üzeriden hakaretlerde bulunmuştur. Ekte ekran görüntülerini sunmaktayız. Ayrıca telefonun da bilirkişiye inceletilmesi talebimiz de bulunmaktadır.

(Örnek dilekçede görüldüğü gibi olayın tarihini kimler arasında geçtiğini ve dayandığınız delilleri ifade etmeniz gerekmektedir. )

HUKUKİ SEBEPLER: TCK 125

HUKUKİ DELİLLER: Tanık, yemin, bilirkişi, ekran görüntüleri, whatsapp kayıtları, telefon kayıtları

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önünde bulundurulacak nedenlerle şüpheli hakkında soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması yönünde karar verilmesini talep ederiz.