Şufa(Önalım) Davası Dilekçesi Örneği 2024

Şufa dava dilekçesi örneği yazımız ile önalım davası olarak da bilinen dava için örnek dilekçemiz referans olarak alınabilir.

Şufa, kelime anlamı ile önalım demektir. Paylı mülkiyette paydaşların her biri taşınmaz üzeride payı oranında hak sahibidir. Şufa davası ne zaman açılır ve şufa dava dilekçesi nasıl yazılır gibi konularda ayrıntılı bilgi için yazının tamamını okuyabilirsiniz. Paylı mülkiyetin doğma sebebi her ne olursa olsun paydaşların taşınmaz üzerinde önalım hakkı bulunur. Paydaşlardan biri taşınmaz üzerindeki payını satacaksa bunu paydaşlara bildirmek zorundadır. Bunu sözlü olarak yapabileceği gibi noter aracılığı ile de bildirebilir.

Paylı mülkiyette şufa hakkı, kanuni önalım hakkı olarak da bilinir. Paydaş, taşınmaz üzerinde sahip olduğu payı 3. kişiye devrederken ne kadar ücret alacaksa diğer paydaşlar da satış için öngörülen miktarı ödeyerek pay sahibi olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu ise herhangi bir şekilde indirim isteme veya paydaş olduğunuz için ucuza alma hakkınızın olmamasıdır. Kanun açıkça aynı satış bedeli üzerinden ifadesini kullanmıştır.

Şufa hakkını kullanabilmek için taşınmaz üzerindeki pay oranınız önemli değildir. Tek önemli konu, paydaşlardan birinin sahip olduğu payı başkalarına satarken haber vermemesidir. Burada önemli olan konu paydaşlar daha öncesinde şufa hakkından vazgeçmemiş olmalıdır. Eğer ki pay belli olduktan sonra hangi paydaş noter aracılığı ise önalım hakkından feragat ettiğini belirtirse o paydaşın şufa davası açma hakkı yoktur.

Şufa davası açma hakkı, hak düşürücü süreye tabidir. Paydaşlardan her biri satış kendisine bildirildikten sonra 3 ay içinde şufa davası (önalım hakkı davası ) açabilecektir. Pay sahipleri satış kendisine bildirilmemişse satış üzerinden 2 yıl geçtikten sonra dava açamayacaktır. Yargıtay kararları şufa davası açma süresi için öğrenmeyi yeterli görmemiştir. Pay satışını yapan malik diğerlerine noter aracılığı ile payını sattırdığını bildirdikten sonra süre işlemeye başlayacaktır.

Şufa Dava Dilekçesi Örneği 2024

                                   …….. NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI:

DAVALI:

KONU: Yasal önalım hakkının kullanılması nedeni ile var olan tapunun  iptali, adıma tescilidir.

AÇIKLAMALAR

 1. Babamın adına kayıtlı olan ….. arsanın …./…/… tarihinde 1/3 hissesi tapuda adıma tescil edilmiştir. Devir ve tescil işlemi sadece tapu üzerinde yapılmış olup herhangi bir fiili taksim yapılmamıştır. Dolayısı ile de arsanın hangi kısmının kime ait olduğuna dair ortada herhangi bir anlaşma veya resmi belge de yoktur. Kaldı ki paydaş olduğum taşınmaz üzerinde yabancı birinin de tasarruf hakkına sahip olmasını da kanuni önalım hakkı sahibi olarak istememekteyim.
 2.  Taşınmaz üzerinde 1/3 payı olan ağabeyim ….. maliki olduğu payı …/../… tarihinde X isimli şahsa diğer paydaşlara haber vermeden satmıştır.   
 3.  Türk Medeni Kanunu madde 732/1’de belirtildiği üzere paylı mülkiyette taşınmaz üzerindeki payın kısmen veya tamamen satılmasında paydaşlar önalım hakkını kullanabileceklerdir.  
 4.  İlgili kanun hükmünü gerekçe göstererek paydaş olduğumuz taşınmaz hakkında kanuni ön alım hakkını kullanmak istiyorum. Bu nedenle de mahkemenizde şufa davası açmış bulunmaktayım.
 5. Satılan 1/3 hissenin aynı değer üzerinden alacağımı taahhüt etmekle birlikte dilediğiniz zaman satış bedelini ve masrafları mahkemenizin belirteceği hesaba yatırabilirim.  Dava devam ederken pay sahibinin dava konusu taşınmazdaki payını başkasına satmasından endişe ettiğimden ötürü de davalının satın aldığı payın satışını önlemek için ihtiyari tedbir konulmasını da talep ediyorum.

 HUKUKİ NEDENLER: TBK, TMK, HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Tapu senedi, satış belgesi, bilirkişi, tanık, yemin ve her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığım ve  mahkemenizce  re’sen  gözetilecek diğer sebeplerle satış   bedeli,  tapu  harç  ve  masraflarını ödemeye hazır olduğumdan  taleplerimin kabulüne,

 1. … adresinde bulunan ve davalının üzerine tescil edilen taşınmaz payının iptali ve adıma tesciline
 2. Dava konusu taşınmazın üçüncü kişilere devrini önlemek için tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına veya tapuya şerh konulmasına,
 3. Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ediyorum

Davacı

Ad Soyad:

İmza:

EKLERİ:

Ek 1 Tapu senedi                                                                                      

Ek 2 Satış Belgesi

Yukarıdaki dilekçe örneğini doldurmak için bazı bilgileri daha bilmeniz gerekmektedir. Şufa davası açarken davalı olarak payı satın alan 3. Kişi dilekçeye yazılmalıdır. Çünkü mülkiyet 3. Kişiye geçmiştir. Tapuda kayıtlı son kişi kim ise aslında dava ona karşı açılır. Şufa davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.

Şufa Hakkı Hangi Hallerde Kullanılmaz?

Şufa davası nedir ve şufa davası dilekçe örneği kadar önemli olan başka konular da vardır. Şufa hakkı kullanamama durumları söz konusu olduğunda dava açsanız da davanız hakim tarafından reddedilecektir. O yüzden boşuna dava masraflarına katlanmak yerine şufa hakkı hangi hallerde kullanılmaz bilmeniz gerekir.

 1. Öncesinde paydaş noter aracılığı ile önalım hakkından feragat etmişse
 2. Payın devir sebebi bağışlama ise
 3. Paydaşlar arasında fiili taksim yapılmış ve herkes kendi yerini kullanıyorsa
 4. Takas, ölüme bağlı tasarruf ve trampa söz konusu ise
 5. Pay şirket sermayesi olarak konulmuşsa
 6. Tüm paydaşlar 3. kişiye payını devretmişse
 7. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi düzenlenmişse
 8. İcra yoluyla satış yapılmışsa

Şufa davası dilekçe örneği hazırlayıp mahkemeye sunsanız da bu durumlarda önalım hakkı kullanamazsınız. Ayrıntılı bilgi için avukat ile görüşmeniz yerinde olacaktır.