Polis Olma Şartları Nelerdir? Sivil Polis Nasıl Olunur? 2024

Polis olma şartları diğer devlet memurlarının seçimine ilişkin şartlardan farklılıklar göstermektedir. Bunun sebepleri arasında polislerin diğer kamu görevlilerine nazaran insanların mal ve can güvenliğinin korunması noktasında tehlikeli ve önemli görevler üstlenmeleridir. Polisler yerine getirdikleri görevler açısından psikolojik açıdan da bir yük altına girmektedir. Bu sebeplerden dolayı polisler seçilirken diğer memur alımlarına göre daha farklı olmak üzere yazılı, sözlü ve fiziksel sınav süreçlerinden geçirilirler.

Öncelikle belirtmek gerekir ki polis olmak isteyen kişilerin en az lise mezunu olması gerekmektedir. Bu kapsamda farklı öğrenim seviyelerine göre izlenmesi gereken yollar da farklılaşmaktadır. Mesela lise mezunu bir polis adayının YKS’den diğerlerinin de KPSS’den sınır olarak belirlenmiş puanları almaları gerekmektedir.

Polislik Şartları 2023

Güncel polislik şartları 2023. 2023 yılı itibariyle polislik için gereken şartlar aşağıda sıralanmıştır:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olması
 • Eğer yurt dışında herhangi bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi.
 • KPSS baraj puanını geçmek.
 • Reşit olmak (18 yaş kanunu) 30 yaşını geçmemek.
 • Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması
 • Ceza almamış olması

Liseden Sonra Polis Olmak İsteyenlerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Öncelikle YKS’ye girmeniz ve yıldan yıla değişmekle birlikte TYT’den en az 260 puan almanız gerekmektedir. Bu puan şartını tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksek Okuluna (PMYO) başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu noktadan sonra ön sağlık sınavı, fiziksel yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat aşamaları bulunuyor.

Ön sağlık sınavına ilişkin olarak kontrol komisyonundan bahsetmek gerekmektedir. Bu komisyon başvuran adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde kararlar verir. Bu değerlendirmenin ardından fiziksel yeterlilik sınavına tabi tutulursunuz. Fiziksel yeterlilik sınavında adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı uygulamalı şekilde değerlendirilir.Bu sınavı geçebilmek için adayın 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.

Fiziksel yeterlilik sınavını geçen adaylar sözlü mülakat aşamasına kalır. Sözlü mülakat aşamasında adaylara içinde soru yazılı olan kartlardan çektirilir ve bu konu hakkında düşünmek ve soruyu cevaplandırması için adaya süre verilir. Komisyon konu ile ilgili olarak adaya sorular sorabilir. Yapılacak değerlendirmede dikkate alınan kriterler şunlardır:

 1.  Adayın konu hakkında bilgsi,
 2. Adayın sorulanı anlama ve kavrama becerisi
 3. Özgüveni
 4. Adayın kendisini ifade etme yeteneği
 5. Adayın beden dilini kullanma becerisi

Bu kriterlerin her biri 20 puan üzerinden değerlendirilir. Toplamda 5 kriter bulunur ve genel değerlendirme de 100 üzerinden yapılmaktadır. Mülakatta başarılı olmak için alınması gereken puan en az 70’tir.

Tüm sınavlar açısından yapılan genel değerlendirmede TYT puanının %25’i, fiziki yeterlik puanının %25’i, mülakat puanının %50’si dikkate alınır.

Tüm aşamaların ardından genel değerlendirme puanınızla başarılı sayılmanız halinde intibak eğitimine katılmaya hak kazanılmaktadır. İntibak eğitiminin de başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından öğrenciler PMYO’ya kabul edilmekte ve öğrenim süreleri 2 yıl olmaktadır.

Lise Mezunu Polis Olma Şartları

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere lise mezunu olup polis olmak isteyenlerin izlemesi gereken yollar farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda lise mezunu polis olmaya ilişkin aranan şartlar aşağıdaki şekildedir.

 • Lise ya da ona denk kabul edilen bir okuldan mezun olmak
 • T.C. Vatandaşı Olmak
 • YKS sınavından en az ham taban puan almak
 • Şehit ya da vazife malulü çocuklarının ham puanın en az %80’ini alma şartı aranmaktadır. Burada şehit çocuklarına veya vazife malulü çocuklarına avantaj sağlanmıştır.
 • Aday öğrencinin ilgili sınav yılının ekim ayına kadar 18 yaşını tamamlaması gerekir.
 • Sınav yapıldığı tarihte 26 yaşından büyük olanlar lise mezunu polislik için başvuramaz.
 • Yaş düzeltmeleri sınav başvurusu sırasında geçerli sayılmaz.
 • Sınava başvuru yapabilmek için erkeklerin en az 167 cm, kadınların ise 162 cm olması gerekir.
 • Beden kitle indeksi en az 18 en fazla 27 olmalıdır.

Bu şartların ardından adayların adli sicil geçmişlerine de değinmek gerekmektedir. Güvenlik kuvveti olmaya aday kişilerin adli açıdan temiz bir geçmişe sahip olmaları oldukça önemlidir. Bu kapsamda polis olmak isteyenlerde adli sicile ilişkin daha sıkı şartlar aranır.

 • Fuhuş yapılan yerlerde çalışmak, bu tür işlere aracılık etmek, fuhuş yapılan yerlerde bekleme, gözetleme görevlerinde bulunmak 
 • Genel ahlaka uygun olmayan yazılı, sözlü kayıtlar üretmek ya da satmak
 • Kumar oynamak, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmak gibi sebeplerle adli ya da idari yaptırımlarla karşılaşmak
 • Bir yıl ya da daha uzun süre mahkûmiyet cezası almak

Af yasalarından yararlanılsa ya da hükmün açıklanması geriye bırakılsa bile bazı suçlardan hüküm giymek polislik mesleğini yapmaya engeldir.

Bu suçlar şöyle sıralanabilir:

 • Devletin güvenliğine karşı suçlar
 • Anayasal düzeni yıkmaya yönelik suçlar
 • Zimmet
 • İrtikâp
 • Rüşvet
 • Hırsızlık
 • Dolandırıcılık
 • Sahtecilik
 • Güveni kötüye kullanma
 • Hileli iflas
 • İhaleye fesat karıştırma
 • Edimin ifasına fesat karıştırma
 • Suç sayesinde elde edilen malvarlığını aklama
 • Kaçakçılık
 • Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar

Önlisans ve Lisans Mezunu Polis Olma Şartları

Önlisans veya lisans mezunu olup polis olmak isteyen adayların izlemesi gereken süreçler lise mezunlarına göre farklıdır. Lisans veya önlisans mezunlarının POMEM’e kabul edilmeleri gerekmektedir. POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezleri), farklı alanlarda eğitim görmüş kişileri polis olarak yetiştirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. POMEM’e başvuru yapabilmek için ilk şart önlisans veya lisans mezunu olmaktır. Farklı olan diğer şart ise POMEM’e başvuru yaparken dikkate alınan sınav puanıdır. PMYO, YKS puanı ile başvuru alırken, POMEM, KPSS ile başvuru kabul etmektedir. POMEM’de eğitim süresi 4 ay olup yatılıdır.

PMYO ve POMEM Arasındaki Farklar

Makalenin bu kısmına kadar yer yer bu farklardan bahsetmiş olsak da genel bir şekilde bu farklılıklara değinmek gerekmektedir. Zira bu isimler kafa karışıklığına sebep olabilmektedir. Bu iki kurum arasındaki en önemli fark kabul ettikleri öğrencilerin mezun oldukları yerlerdir. PMYO’ya lise mezunları başvuru yapmaktayken POMEM’e önlisans veya lisans mezunları başvuru yapabilmektedir. POMEM’deki eğitim süresi 6 ayken, PMYO’da 2 yıldır.

POMEM Başvuru Şartları 2023?

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c)KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç)Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için; KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puanın en az % 80’ini almış olmak,

d)18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak

e)Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g)Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ)26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1)Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2)Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h)Genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı)Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j)Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k)Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

İntibak Eğitimi Nedir?

Yukarıda açıkladığımız aşamaları geçen polis adaylarının, kayıt yapmaya hak kazandıkları polis eğitim kurumuna kayıtları geçici olarak yapılır. Polis adayları geçici kayıttan sonra en az 2 hafta süren bir intibak eğitimine alınırlar. Eğitim süresinde adayların sağlık kurulu raporları aldırılır ve bir yandan bu adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır.

Sağlık raporlarında, güvenlik ve arşiv soruşturmasında haklarında polis olmaya engel herhangi bir tespit yapılmayan adayların kesin kayıtları yapılır.

Polislik İçin Gereken Belgeler

Polis olmak isteyen adayların, yayınlanan ilanlara göre toplaması ve kuruma şahsen teslim etmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir. Bu evraklar yıldan yıla değişebilmektedir.

 1. T.C. kimlik beyanı
 2. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu
 3. Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi
 4. Erkek adaylardan askerlik durum beyanı
 5. Evli ise evli olduğuna dair beyan
 6. Sınav başvuru dilekçesi (https://www.pa.edu.tr/)
 7. KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi
 8. Sağlık bilgi formu (https://www.pa.edu.tr/)
 9. Mezuniyet belgesi
 10. Biyometrik Fotoğraf