Mirasın Reddi Dilekçesi Örneği 2023

Mirasın Reddi Dilekçesi Örneği 2023

Mirasın reddi ve mirasın reddi dilekçesi uygulamada çok sık karşılaşılan konular arasındadır. Mirasın reddi nedir ve mirasın reddi dilekçesi nasıl yazılır bilirseniz haklarınızı gerektiği gibi kullanabilirsiniz.

Miras hukukunda ölenin malları ve borçları mirasçılarına geçer. O yüzden de mirası reddederken borçlar, malvarlığı ve alacaklar birlikte reddedilir. Yani mirasın reddi kayıtsız ve şartsız olmak zorundadır. Ölüm sonrasında miras bırakanın tek bir yüzüğünü dahi alsanız mirası kabul etmiş sayılırsınız.

Muris öldüğünde her zaman mal varlığı veya alacak bırakmaz ve borç da bırakabilir. Mirasçı alacak ve mal varlığı ile borçlara da sahip olur. Miras bırakanın borçları alacaklarından fazla ise mirası reddetmek mümkündür. Mirasın hükmen reddi olarak da bilinen bu durumda ret kayıtsız ve şartsız yapılmak zorundadır.

Miras bırakanın terekesi yani her türlü aktif ve pasif mal varlığı ile alacakları, borçlarının miktarı mirasçıyı zor durumda bırakabilir. Her ne kadar kişi mirasçı da olsa kimsenin borcunu başkasına yüklememek için kanun koyucu reddi miras kurumunu düzenlemiştir. Yalnız reddi mirasın tamamen reddi içermesi gerekir. Kayıtsız ve şartsız olduğunda reddi miras geçerlidir. Reddi miras yasal mirasçılar veya atanmış mirasçılar tarafından da yapılabilir. Dolayısı ile de mirasın reddi nedir ve mirasın reddi dilekçesi nasıl yazılır konusu atanmış mirasçılar açısından da önem taşır. Atanmış mirasçıların payına düşen borç da olabileceğinden atanmış mirasçı mirasın reddi dilekçesi verebilir.

Reddi miras, mirasçılardan her birinin miras bırakanın ölümü ile kendisine intikal eden hak ve borçları yasal olarak reddetmesidir. O yüzden de mirasın reddi belirli bir süre dahilinde yapılmak zorundadır. Yalnız miras bırakanın mal varlığını mirasçı kullanıyorsa veya terekeden mal almışsa bu durumda mirasçının mirası ret hakkı düşer. Mirasın reddinin kayıtsız şartsız yapılması bu açıdan önemlidir. Örneğin; miras bırakanın evinde ücretsiz oturmak da mirası kabul etmek anlamı taşır.

Dolayısı ile de bu kişiler tereke borca batık olsa da mirası reddedemez. Miras avukatı ile görüşmek ve mirasın reddi konusunda bilgi sahibi olmak bu yüzden gereklidir. Aksi halde fark etmeden terekenin borçlarını da üstlenmiş olabilirsiniz.

Mirasın Reddi Dilekçesinde Hak Düşürücü Süre

Mirasın reddi konusunda bilinmesi gereken ise 3 aylık hak düşürücü süredir. Miras bırakanın ölümünden sonra 3 aylık süre içerisinde mirasın reddi gerekir. Mirasın reddi dilekçe örneği Sulh Hukuk Mahkemesine 3 ay içinde verilmelidir. 3 aylık süreyi 1 gün dahi geçse miras kabul edilmiş sayılır ve mahkeme bu durumu re’sen inceler. Miras bırakanın vefatından sonra aşağıdaki mirasın reddi dilekçesi örneği Sulh Hukuk Mahkemesine verilirse miras bırakanın borçlarının üstlenilmesi gerekmez.                               

Mirasın Reddi Dilekçesi Örneği 2023

Mirasın reddi dilekçesi yazımı basit olup sizi borçlar ve sorumluluklardan kurtarması açısından işlevseldir. Miras avukatı ile görüşüp sizin adınıza tüm işlemleri yapmasını isteyebilirsiniz. Eğer ki avukatınız yoksa mirasın reddi dilekçe örneği ile mirası tamamen reddetmeniz de mümkün.

Mirasın reddi dilekçesi verilirken 2 ek de sunulmalıdır. Bu ekler mirasçının ölüm belgesi ve mirası reddedecek kişinin mirasçı olduğunu kanıtlayan veraset ilamıdır. Bunları yapmadığınız takdirde işleminiz uzayabilir. Hak düşürücü süre içerisinde mirası reddedebilmek için ilgili evrakların da dilekçe ile sunulması gerekir. Atanmış mirasçıların, yasal mirasçılar gibi aynı aşamaları takip ederek mirası reddetmesi mümkündür.  

                                             MİRASIN REDDİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

                                  ……. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 DAVACI: Ad Soyad – TC Kimlik No

 MURİS: Ad Soyad – TC Kimlik No

 DAVALI: Hasımsız  

 DAVA KONUSU: Mirasın reddi talebi içerir.

                                                            AÇIKLAMALAR

Muris (Ad Soyad -TC. ) , ../../…. tarihinde vefat etmiştir. Geriye kalan mirasçısı …… olarak murise ait her türlü mal varlığını, borç, alacak, kıymetli evrak ve nakdi kabul etmeyip muristen, payıma düşen mirasın tamamının reddine karar verilmesini talep ediyorum.

 HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu ilgili maddeler, HMK, sair mevzuat.

 HUKUKİ DELİLLER: Ölüm belgesi, nüfus kayıtları, verasetle ilgili evraklar ve her türlü deliller.

 TALEP SONUCU: Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakan (Ad Soyad )    ….’ın mirasını reddettiğimin tespitini ve tescilini mahkemenizden talep ederim. …./…../……

 EKLER                                                                                                         

EK 1 Ölüm Belgesi                                                                                    

EK 2 Veraset İlamı                                                                                   

                                                                                                                               Davacı

                                                                                                                             Ad Soyad                                                                                                                                  İmza