tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Aldatan eş ne kadar tazminat öder veya aldatılan eş ne kadar tazminat alır gibi sorular genellikle; “zina nedeniyle boşanma” davalarında gündeme gelmektedir. Bilindiği üzere Türk Medeni Kanununda yer almış boşanma nedenlerinden birisi de zinadır. Daha çok aldatma olarak da tabir edilmektedir. Aldatılan eş ne kadar tazminat alır ya da aldatan eş ne kadar tazminat öder sorularına detaylı bir şekilde cevap vermeden önce söz konusu tazminatın doğuş nedeni sayılan zinanın Türk Medeni Kanunu çerçevesinde tamının yapılmasında fayda vardır.

Zina; evlilik birliğinin devam ettiği süre içerisinde eşlerden herhangi birisinin eşi haricinde bir karşı cins ile cinsel ilişki yaşamasıdır.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere; aldatma veya zina konusunda kadın veya erkek ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle aldatılan eş kadın olabileceği gibi erkek olması da mümkündür. Dolayısıyla aldatan eş ne kadar tazminat öder sorusuna verilen cevapta da kadın erkek ayrımı yapılmamıştır. Altadan eşin ne kadar tazminat ödeyeceği veya aldatılan eş ne kadar tazminat alacağı konuları büyük ölçüde zina nedeniyle boşanma davaları sonucunda gerçekleşmesi mümkün olduğundan öncelikle zina nedeniyle boşanma (aldatma nedeniyle boşanma) davaları konusunda kısada olsa bilgi vermek yerinde olacaktır.

Zina Nedeniyle Boşanma

Zina nedeniyle boşanma diğer bir ifade ile aldatma nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunumuzun 161. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre eşlerden herhangi birisinin zina etmesi halinde diğer eşin boşanma davası açması mümkündür. Aldatan eşin tazminat yükümlülüğü altına girmesi büyük ölçüde boşanmanın aldatmaya yani zinaya dayalı olarak gerçekleşmesine bağlıdır. Boşanmanin zina nedeniyle gerçekleşmesi için bir takım şartların da gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlar özetle;

  • Aldatılan eşin zinayı öğrenmesinden itibaren altı aylık süre içerisinde boşanma davasını açması gerekmektedir.
  • Her durumda ise zina olayının gerçekleşmesine müteakip beş yıl süre içerisinde boşanma davası açılmalıdır.
  • Zina Nedeniyle boşanma davasında affın gerçekleşmemiş olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile aldatılan eşin zina olayını öğrenmesine rağmen altadan eşi affetmiş olmaması gerekmektedir.

Zina nedeniyle boşanma davası konusunda kısa da olsa bilgi verdikten sonra aldatan eş ne kadar tazminat öder veya aldatılan eş ne kadar tazminat alır gibi sorulara Türk Borçlar Hukuku çerçevesinde cevap vermek gerekmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası

Yukarıda zina nedeniyle boşanma davası başlıklarında da belirttiğimiz gibi, aldatma aldatma nedeniyle boşanma davası; Aldatmanın öğrenildiği tarihten itibaren atı aylık süre içerisinde açılması gerekmektedir. Ayrıca aldatma nedeniyle boşanma davasında diğer boşanma nedenlerinde geçerli olan usul ve esaslar geçerlidir. Bu nedenle aldatma nedeniyle boşanma davası da aile mahkemelerinde açılmaktadır. Aldatmanın kanıtlanması ve tazminat miktarının hesaplanması bir çok hukuki işlemi içerisinde barındırmaktadır. Bu konuda boşanma avukatından destek alınması faydalı olacaktır.

Aldatan Eş Ne Kadar Tazminat Öder?

Diğer tazminat davalarında olduğu gibi aldatan eşin ne kadar tazminat ödeyeceğinde de; Tazminat miktarının belirlenmesinde bir çok kriter göz önüne alınmaktadır. Alile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda ve aldatma nedeniyle boşanmada; Aldatan eşin kişilik haklarına yapılan saldırının boyutu, diğer bir ifade ile aldatmanın gerçekleşme şekli dikkate alınmaktadır. Ayrıca evlilik süresi gibi durumlarda aldatan eşin ne kadar tazminat ödeyeceğine etki etmektedir. Ancak aldatan eş ne kadar tazminat öder konusunda da en önemli etken eşlerin maddi ve ekonomik durumlarıdır. Bu nedenle aldatan eş ne kadar tazminat öder konusunda genel geçerli bir miktar belirtmek oldukça zordur. Aldatmanın kanıtlanması tarfaların ekonomik durumlarına göre bu miktar değişiklik göstermektedir. Tazminat hukuku kapsamında bu durumlar göz önüne alındığında boşanma avukatından destek alınarak talep edilen miktarın belirlenmesi oldukça önemlidir.

Eşini Aldatan Kadın Tazminat Öder Mi?

Aldatan eş ne kadar tazminat öder gibi sorulardan başka eşini aldatan kadın tazminat öder mi sorusu da sıklıkla gündeme gelmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi evlilik birlikteliği devam ettiği süre içerisnde eşlerden herhangi birisinin eşini aldatması tazminat yükümlülüğü altına girmesine neden olabilmektedir. Bu konuda kadın veya erkek ayrımı yapılmamıştır. Aldatan kocanın tazminat ödemesi mümkün olduğu kadar eşini aldatan kadının da tazminat ödemesi mümkündür.

Aldatan Kocanın Cezası Nedir?

Her ne kadar aldatan kocanın cezası nedir gibi sorular da günümüzde sıklıkla araştırma konusu olmakta ise de; Zina mülga duruma gelmiş 765 sayılı TCK’da suç olarak tanımlanmıştır. Halen günümüzde geçerli olan 5237 sayılı TCK’da Zina ayrıca suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu nedenle aldatan koca veya aldatan eş hakkında 5237 sayılı TCK’da ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır. Günümüzde aldatan eşin ceza hukuku kapsamında yargılanması mümkün değildir.

Aldatan Eş Ne Kadar Maddi Tazminat Öder?

Bilindiği üzere genel olarak tazminat; Maddi tazminat ve manevi tazminat olarak iki ayrı başlık altında incelenmektedir. Bu doğrultuda altadan eş ne kadar maddi tazminat öder gibi konular gündeme gelmektedir. Maddi tazminat genel olarak kişinin uğradığı zarardan dolayı mal varlığındaki eksilmeyi ifade etmektedir. Ancak zina nedeniyle boşanma davalarında maddi tazminat sık karşılaşılan bir durum değildir. Genel olarak aldatan eş hakkında manevi tazminat yükümlülüğü gerçekleşmektedir.

Aldatan Eş Ne Kadar Manevi Tazminat Öder?

Zina nedeniyle boşanma davalarında sıklıkla karşılaşılan tazminat türü manevi tazminattır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi aldatan eş ne kadar tazminat öder konusunda genel bir miktar belirtmek oldukça zordur. Tazminat miktarının belirlenmesinde en önemli kriter kişilerin ekonomik durumu ve kişilik haklarına yapılan saldırının derecesidir. Kişinin aldatılma nedeniyle duymuş olduğu üzüntü ve keder tazminat miktarının belirlenmesinde ön plana çıkmaktadır. Bu durumda aldatmanın kanıtlanması oldukça önemli bir yere sahiptir.

Related Posts

Yanıt Bırak