tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Sanık Ne Demek?

Sanık Ne Demek

Sanık ne demek CMK ile yanıtlanmış olup işbu Kanundaki tanıma göre; kovuşturma sürecinin başlaması ile kişi hakkındaki hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişidir. O halde, sık sık araştırılan ve yanıtı aranan sanık ne demek sorusu, en kısa ifade ile hüküm kesinleşinceye değin suç şüphesi altındaki kişi olarak açıklanabilir.

Kovuşturma ile hakkında tesis edilen hükmün kesinleşmesi arasındaki süreçte suç şüphesi altında bulunan kişi yani sanık, kanunların ilgili hükümleri gereği belirli hakları haizdir. Sanığın sahip olduğu haklar şu şekilde sıralanabilir;

  • Suç isnadı altında bulunan sanığa, durumunun; açık, muayyen bir biçimde ve en kısa sürede ifade edilmesi gereklidir.
  • Sanık, avukat desteğinden yararlanabilir. Avukat tutmak adına kâfi ekonomiye sahip değil ise baro görevi ile ücretsiz avukat tayin edilmelidir.
  • Hürriyeti kısıtlanan sanığın, mevcut durumu hakkında yakınlarını bilgilendirme hakkı vardır.
  • Susma hakkını haizdir.

Müşteki Sanık Ne Demek?

Müşteki sanık ne demek, özellikle ceza yargılamasına taraf kişilerce merak edilen kavramlardan bir diğeridir. Müşteki, suç teşkil eden fiillerin işlenmesi nedeniyle suçtan zarar gören kişi, suçun mağdurudur. Mağdur, hukuki literatürde müşteki olarak adlandırılır. Gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler de müşteki sıfatını haiz olabilir. Tüzel kişiler, müşteki olmalarına sebep suçtan dolayı, ancak yetkili mercileri üzerinden şikâyette bulunabilir.

Müşteki, işlenen suçtan dolayı zarar görendir. Müşteki, suç nedeniyle doğan şikâyet hakkını bir başkasına devredemez. Zira şikâyet hakkı, Türk Ceza Kanunu ilgili hükmü gereğince suçun mağduru yahut zarar görenine sıkı sıkıya bağlıdır. O halde, müştekinin şikâyet hakkını bir üçüncü gerçek kişiye ya da tüzel kişiye devredemez. Müştekinin hukuk aleminde ne anlama geldiğini bu şekilde izah edebiliriz. Peki, müşteki sanık ne demektir?

Müşteki sanık, işlenmesi halinde yaptırım öngörülen bir suçtan dolayı şikâyet eden ve aynı zamanda mağdur olan kişidir. Kişinin müşteki sanık olabilmesi için bazı haklı sebeplerin varlığı aranır. Söz konusu haklı nedenlerin olmaması, kişinin yalnızca sanık statüsünde bulunmasına sebep olur. Müşteki sanık olabilmek için suç nedeniyle hem mağdur hem de şikayetçi olunmalıdır. Bu hususu, somut bir örnek vermek suretiyle daha görünür kılmak gerekirse; kavga eden bir kişinin ağır tahrik altında kavga ettiğini ifade etmesi, müşteki sanığa misal teşkil eder. Ancak kişinin bu ifadesinin mahkemece değerlendirilmesi ve müşteki sanık sıfatının yerinde bulunması gereklidir.

Mağdur Sanık Ne Demek?

Mağdur sanık ne demek sorusuna verilecek yanıtın izaha ihtiyaç duymaması adına “mağdur” kavramının ifade edilmesi isabetli olacaktır. Mağdur, haksızlığa uğrayan kişidir. Kanunun suç olarak düzenlediği ve faili için ceza yaptırımı öngördüğü her eylemin mutlaka bir mağduru ya da mağdurları vardır. Mağdur, suç nedeniyle ruhsal, fiziksel, zihinsel veya ekonomik nitelikte zarara uğrayabilir. Mağdur, fail gibi gerçek kişidir. Dolayısıyla devlet, aile, kişi toplulukları veya tüzel kişilerin mağdur sıfatını haiz olabilmesi mümkün değildir.

Hukuk aleminde mağdur kavramının ne mana taşıdığı ifade etmiş bulunuyoruz. O halde, mağdur sanık ne demek sorusunun yanıtı için gerekli altyapıyı paylaştıktan sonra mağdur sanık nedir sorusuna açıklayıcı ve tatminkâr bir cevap verebiliriz. Mağdur sanık, suç nedeniyle hem şüpheli ya da sanık hem de mağdur olandır.

Katılan Sanık Nedir?

Müşteki, işlenmiş suçtan ötürü mağdur ya da zarar gören sıfatı ile suçu adli makamlara şikâyet eden kişidir. Müşteki, ceza yargılamasına müdahil olduğu takdirde “müdahil”, bir diğer ismi ile “katılan” sıfatını kazanır. Müşteki şüpheli ise, soruşturma safhasında suç şüphesi altında bulunan ve aynı zamanda suçun mağduru sıfatı ile şikayetçi olan kişidir. Müşteki şüpheli, ceza davasına müdahil olmak istemezse müşteki sanık; ceza davasına katılmak isterse de katılan sanık sıfatını alır. Bu halde, ceza yargılamasına katılan kişiye katılan sanık adı verilir.

Mahkemede Sanık Ne Demek?

Suç şüphesi altında bulunan ve bu nedenle hakkında kovuşturma başlatılan kişi “sanık” statüsündedir; fakat TCK ilgili hükmü gereğince ceza davasında yargılanan kişiye sanık adı verilir. Özgürlüğü kısıtlayıcı oldukça ağır ceza yaptırımlarının öngörüldüğü ceza davalarında, ceza dava dosyalarında ve ceza hukuku kapsamında daha pek çok yerde kullanılan sanık, sürecin şu ya da bu şekilde tarafı veya muhatabı olan kişilerce anlamı merak edilir ve sanık ne demek sorusunun yanıtı aranır.

Suçun işlenmesiyle birlikte savcılık, suç teşkil eden olaya dair soruşturma başlatır. Soruşturmanın sona ermesi, somut olaya dair iddianamenin düzenlenmesi ve mahkemeye ibraz edilen iddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından ceza davası başlar. Hakkında şikâyet bulunan ve soruşturulan kişi, ceza davasına kadar “şüpheli” olarak adlandırılır. Şüpheli, hakkındaki soruşturmanın ceza davasına tahavvül etmesi ile artık sanık olarak adlandırılır.

Sanık Ne Demek Hukuk?

Suç şüphesi altında bulunan ve bu saikle mahkemeye gönderilen kişiye sanık denir. Hakkında düzenlenen iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi ile kişi hakkında hükmolunan kararın kesinleşmesine kadar geçen süreçte sanık olarak adlandırılır. Sanık, en kısa izahı ile ceza davasında yargılanandır.

Sanık Müdafi Ne Demek?

Sanık müdafi ne demek sorusu, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2.maddesi ile yanıt bulur. CMK md.2, “Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı” ifadesi ile müdafinin hukuk literatüründe ne mana taşıdığını izah eder. O halde, sanık müdafi; kanun koyucunun söz konusu madde tanımından yola çıkarak, ceza yargılamasında sanığa hukuk yardımı sağlayan avukattır.

Ceza Dava Dosyası Sanık Ne Demek?

Ceza davalarında hakkında yargılama istenen kişi, savcılık sürecinden şüpheli sıfatını taşırken ceza davasının başlaması ile birlikte sanık sıfatını kazanır. Ceza dava dosyasında sanık ne demek sorusunun en yalın cevabı ceza davalarında yargılanan kişidir.