tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Ruhsatsız Silah, Bıçak Veya Mermi Bulundurma, Satın Alma Suçu

Ruhsatsız Silah, Bıçak Veya Mermi Bulundurma, Satın Alma Suçu

Bu makalemizde 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu yani ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu, bu suçun unsurları, bulundurma ve taşıma suçlarının ayrı ayrı cezaları ve ayrıca satma ve satın alma ilgili detaylı hukuki bilgilere ulaşabileceksiniz.

6136 Sayılı Kanuna Mauhalefet Suçu - Ruhsatsız Silah, Bıçak veya Mermi Bulundurma, Satın Alma Suçu

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu Nedir?

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanununda, bu kanun kapsamında bulunan her türlü ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulmasına ilişkin yaptırımlar düzenlenmiştir.

Ateşli silahlar ve mermilerin bulundurulması, taşınması ve kullanılması suçu 6136 Sayılı Kanunun 13. maddesinde düzenlenmiştir.

6136 sayılı kanuna göre suç teşkil eden fiiller şunlardır:

  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Bulundurma (6136 sayılı yasa m.13),
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),
  • Ruhsatsız Silah veya Mermi Satın Alma (6136 sayılı yasa m.13),
  • Bulundurma Ruhsatlı Silah veya Diğer Aletleri Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),
  • Bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satmak, satmaya aracılık etmek, satın almak, taşımak veya bulundurmak (6136 sayılı yasa m.15).

Bu maddedeki düzenleme şu şekildedir; “Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Kurusıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.

Kanun metninden de anlaşılacağı üzere 6136 Sayılı Kanun uyarınca yasaklanan ateşli silahlarla mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçları düzenlenmiş ve bu suçlar yaptırıma bağlanmıştır.

Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma Veya Satın Alma Suçunun Unsurları

6136 Sayılı Kanun uyarınca yasaklanan ateşli silahlarla mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçları düzenlenmiş ve bu suçlar yaptırıma bağlanmıştır. Söz konusu suç seçimlik hareketlerle işlenebilen bir suç olup suçun oluşması için seçimlik hareketlerden birinin yapılması yeterlidir.

Suça konu silahın niteliği de suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı noktasında önem arz etmektedir. Söz konusu silahın 6136 sayılı kanun kapsamında sayılıp sayılmadığının tespiti, atışa hazır ve çalışır vaziyette olup olmadığının ve düzgün şekilde patlayıp patlamadıklarının araştırılması gerekmektedir.

Suçun oluşabilmesi için ruhsatsız silahın atışa ve kullanıma hazır olması gerekmektedir. Yargıtay kararlarında suça konu silahın üzerinde mekanizma olmamasının önemli bir işlevsel eksiklik olduğu kabul edildiğinden bu konunun tespitinde söz konusu silahın yasa kapsamına girmeyeceği kabul edilmiştir.

Suçun seçimlik hareketlerine tek tek değinmek gerekirse bulundurma fiilinin ceza boyutunda gerçekleştirilmiş sayılması için silah ve mermilerin taşınması, devamlı surette bir yerde tutmanın söz konusu olması gerekmektedir. Seçimlik hareketlerden taşıma eyleminde ise ateşli silah ve mermilerin kişilerce çantada, üzerlerinde veya arabada taşınmaları ifade edilmektedir.

Bu noktada önemli olan husus taşıma kastının olup olmamasıdır. Suçun oluşabilmesi için en önemli unsur kastın varlığıdır. Satın alma suçu bakımından incelendiğinde ise satın almadaki maksadın araştırılması gerekmektedir. Şöyle ki eğer kişisel ihtiyaç için bu fiil gerçekleştirilmişse kanunun 13. Maddesi kapsamına girecektir aksi halde 12. Madde hükmü uygulanacaktır.

Söz konusu maddedeki satın alma fiilinin şartlarının oluştuğundan bahsedebilmek için söz konusu eylemin kişisel ihtiyacı karşılamak için gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bütün seçimlik hareketlerde kişinin ruhsatsız silahın zilyedi olup olmadığı tespit edilmelidir.

Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma Veya Satın Alma Suçunun Cezası

Ateşli silahlar ve mermilerin bulundurulması, taşınması ve kullanılması suçu 6236 Sayılı Kanunun 13. maddesinde düzenlenmiştir. Kanun metninde geçen silahların niteliğini ve sayısını detaylı bir şekilde açıklayarak yaptırımlarına değinmek gerekmektedir.

Bu kapsamda;

• Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

• Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar veya her türlü mermilerin miktar bakımından vahim olması halinde ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

• Ateşli silahın bir adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

• Kurusıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Bu açıklamalar ışığında kanuna göre vahamet arz eden silahlar şunlardır: Ateşli silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya sayılanların benzerleri olması ya da bu niteliği taşımayan ateşli silahlar. Sayı bakımından vahim sayılma durumunda ise Yargıtay kararlarından yola çıkıldığında 4 adetten fazla niteliksiz silah bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ruhsatsız Mermi Bulundurma, Taşıma, Satın Alma Suçu Ve Cezası

Ateşli silahlarda olduğu gibi mermiler açısından da satın alma, taşıma ve bulundurma fiilleri yönünden hangi amaçla taşındığı, satın alındığı ya da bulundurulduğu önem arz etmektedir.

Yargıtay kararları ışığında mermi miktarı ve mermilerin değişik özelliklerde bulunması hususları taşınma, bulundurulma amacının belirlenmesinde kıstas olarak kabul edilmektedir.

Örnek verecek olursak Yargıtay sayısal açıdan 25 adet mermiyi ülkede yaymaya elverişli görmemektedir. İlgili yasanın 13. maddesinde suçun cezası düzenlenmiştir. Bu kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve otuz günden yüz güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde beş yıldan sekiz yıla kadar hapis ve beşyüz günden beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Burada miktar konusunda yasada bir açıklık bulunmamaktadır. Yargıtay’ın süregelen kararları incelendiğinde 31 adet mermiye kadar sayının pek hafif olarak kabul edildiğini görülmektedir.

Mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza bir yıldan iki yıla kadar hapis ve yirmibeş günden yüz güne kadar adlî para cezasıdır. Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza altı aya kadar hapis ve yüz güne kadar adlî para cezasıdır.

Yasak Bıçak Ve Diğer Aletleri Bulundurma, Taşıma, Satma Veya Satın Alma Suçu Ve Cezası

6136 Sayılı kanunun 15. Maddesinde yasak bıçak ve diğer aletleri bulundurma, taşıma, satma veya satın alma suçu ve yaptırımı düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre; “Madde 15 – Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

” İlgili Kanunun 4. Maddesine göre; Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.

Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Sanık hakkında verilen hapis cezasının adli para cezasına çevrilebilmesi için mahkemece kurulan hükümde hapis cezası ile birlikte adli para cezasına hükmedilmemiş olması gerekmektedir. 6136 sayılı kanunda ilgili suç için belirtilen yaptırımların tümünde hem hapis cezası hem de adli para cezasının birlikte uygulanması düzenlendiğinden bu suçun cezası adli para cezasına çevrilemez.

6136 sayılı kanuna muhalefet suçları hakkında eğer şartları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi mümkündür. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçları hakkında eğer şartları varsa cezanın ertelenmesine karar verilmesi mümkündür.

6136 Sayılı Yasaya Muhalefet Suçlarında Şikayet Süresi, Zamanaşımı Ve Uzlaşma

Şikayete tabi suçlar zarar gören kişinin, ceza soruşturmasının ve kovuşturmasının yapılmasını sağlamak için şikayet yoluna başvurulmasının zorunlu olduğu suçlardır. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu şikayete tabi suçlar arasında yer almamaktadır. 6136 sayılı yasaya muhalefet suçu re’sen soruşturması ve kovuşturması yapılan suçlardandır bu nedenle bir şikayet süresi öngörülmemiştir. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçu uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir. Bu suç kapsamında olağan zamanaşımı 8 yıldır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçunda Görevli Mahkeme

6136 Sayılı muhalefet suçunun yargılamasında görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Her suç işleniş şekli ve yoğunluğuna göre ayrı değerlendirilmelidir. Eğer ateşli silah kullanımı nedeniyle daha ağır cezayı gerektiren bir halin varlığı ortaya çıkmışsa örneğin ölüm, yaralama vs. meydana gelmişse görevli mahkeme bu durumda Ağır Ceza Mahkemeleri olabilecektir.

Related Posts

Yanıt Bırak