Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçu | TCK md.302

Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma Suçu

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu, Türk Ceza Kanunu md.302’de “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” bölümünde düzenleme alanı bulmuştur. Buna göre; devlet topraklarının tamamını veya bir kısmı yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmı devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimse, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Ayrıca bakınız: Anayasayı İhlal, Hükümete ve Yasama Organına Karşı Suç

Zarar neticesi doğurmaya elverişli olmayan eylemlerin TCK md.302’de ifade edilen suç kapsamında değerlendirilmesi söz konusu değildir. Fiilin zarar neticesi doğurmaya müsait bir fiil olup olmadığı ise soyut ve genel bir değerlendirme ile değil; söz konusu eylemin işlenme zamanı, biçimi, toplumda yarattığı etki ve failin örgütsel bağlılığı ile ölçülür.

Fiilin “matuf eylemi” gerçekleştirmeye elverişli bir biçimde işlenmesi gerekir. Somut fiilin işlenme biçimi, matuf eylemi gerçekleştirmeye uygun ve elverişli olmalıdır ve fiilin işlenme biçimi ile md.302’de tanzim edilen suçun konu arasında illiyet bağı bulunmalıdır.

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçunun meydana gelebilmesi için, işlenen fiillerin, aşağıda sıralanan amaçlara yönelik işlenmesi gerekir:

  • Devletin topraklarının tamamını ya da bir kısmını bir başka devletin egemenliği altına almak,
  • Devletin birliğini bozmak,
  • Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devletin idaresinden ayırmak,
  • Devletin bağımsızlığını zayıflatmak.

TCK 302. Madde Suç Vasfının Değerlendirilmesi

Zarar neticesi yaratmayan eylemler, TCK 302. maddedeki suç kapsamında değerlendirilemez. Eylemin zarar sonucu doğurmaya elverişli olup olmadığı aşağıdakilerin değerlendirilmesine bağlıdır.

  • Eylemin İşleniş Şekli ve TCK 302. Madde
  • Eylemin İşlenme Zamanı ve TCK 302. Madde
  • Sanıkların Örgüt İçindeki Konumları ve TCK 302. Madde
  • Somut Ağır Zarar Tehlikesi ve TCK 302. Madde: Somut ağır zarar tehlikesi TCK md. 302’nin en önemli ölçütüdür. Somut zararın gerçekleşmesi aranmaz, sadece zarar tehlikesinin meydana gelmesi yeterlidir.