Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nedir? Nasıl Kaldırılır?

Bu yazımızda yurt dışına çıkış yasağı nedir ve nasıl kaldırılır konusuna değindik. Aşağıda konuyla ilgili hukuki bilgileri bulabilirsiniz.

Yasal Dayanak

Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 109/3-a maddesi yurt dışına çıkış yasağının yasal dayanığıdır.

Karar Türü: Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Tanım ve Amaç: Yurt dışına çıkış yasağı, ülke sınırlarının dışına çıkma kısıtlamasıdır ve ceza muhakemesi sürecinde şüpheli veya sanığın kaçma ihtimalini engellemek amacıyla uygulanır.

Uygulama ve Tebligat

Adli kontrol tedbirleri kapsamında verilen yurt dışına çıkış yasağı kararları, hakim veya mahkeme tarafından alınır ve Cumhuriyet başsavcılığı tarafından derhal kolluğa gönderilir.

Denetimli serbestlik kararları kaydedildikten sonra ilgililere üç iş günü içinde yazılı veya elektronik tebligat yapılır ve on gün içinde müdürlüğe başvurulması istenir.

Hukuki Temeller

Anayasa m. 23/3 ve AİHS’e Ek 4 No’lu Protokolü m. 2, kişinin ülkesinden ayrılma özgürlüğünü tanımlar. Anayasa m. 23/5, adli kontrol tedbiri kapsamında bu özgürlüğün kısıtlanabileceğini belirtir.

Adli Kontrol Tedbirleri

CMK’nın birinci kitabının koruma tedbirleri başlıklı dördüncü kısmının üçüncü bölümünde, 109 ve 115. maddeler arasında düzenlenmiştir.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun (ÇKK) 20. maddesinde çocuklar için ek adli kontrol tedbirleri bulunmaktadır.

Alternatif Çözüm: Yurt dışına çıkış yasağı, tutuklama kararına alternatif bir çözüm olarak uygulanabilir ve kuvvetli suç şüphesi, delil karartma veya sanığın kaçma tehlikesi bulunması durumunda verilebilir.

Öğrenme ve İtiraz

Yurt dışına çıkış yasağı durumu, emniyet müdürlükleri veya havalimanlarındaki gümrük kapılarında sorgulanabilir veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden sorgulanabilir.

CMK 111. maddeye göre, adli kontrol kararlarına itiraz edilebilir ve uygun görülmesi halinde yurt dışına çıkış yasağı kaldırılabilir.

Hak Kayıpları ve Hukuki Yardım

Yurt dışına çıkış yasağı, kişinin özgürlüklerini sınırlayabilir ve haksız olarak uzun süreli uygulanabilir.

Bu durumlarda ilgili kişi, hukuki süreci takip ederek hakkını arayabilir ve bir ceza avukatından hukuki yardım alması önerilir.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı İtiraz Dilekçe Örneği 2024

Yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ilişkin itiraz dilekçesi örneği.

…NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE,

TALEP EDENİN ;

ADI, SOYADI, ADRESİ VE TELEFONU

TC. KİMLİK NUMARASI : 

VEKİLİ : 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES : 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

KONU : Müvekkilimizin adli kontrol kaydı kapatılmış olup hakkında yurtdışına çıkışına mani başkaca bir şerh, tahdit veya bloke var ise ivedilikle kaldırılması istemini içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

1-)

2-)

NETİCE VE TALEP :

Yukarıda izah edildiği üzere müvekkilimizin adli kontrol kaydı kapatılmış olup hakkında yurtdışına çıkışına mani başkaca bir şerh, tahdit veya bloke var ise ivedilikle kaldırılmasını, gereğinin yapılmasını ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca da yapılan işlemin sonucu hakkında hakkımda aşağıda belirtili adresime yazılı olarak 1(bir) ay içerisinde gönderim yapılmasını saygılarımla arz ederim. …/…/….

                                                                                                              Talep Eden Vekili

                                                                                                           Av.

Ekler :

1- … Ağır Ceza Mahkemesinin … Esas … Karar sayılı ilamı

2- … Ağır Ceza Mahkemesinin Yurtdışına çıkamamak şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılması hakkındaki karar

3- Bir adet onaylı vekaletname örneği.