Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği 2023

Sikayetten-Vazgecme-Dilekcesi-Ornegi-2023

Şikayete bağlı suçlarda; Suçtan zarar görenin, mağdurun veya müştekinin şikayetinden vazgeçtiği yönündeki iradesini açıklar nitelikteki dilekçesi, şikayetten vazgeçme dilekçesi olarak adlandırılmaktadır.

Genellikle takibi şikayete bağlı suçlarda, şikayetten vazgeçme dilekçesi ilgili makama ibraz edilmektedir. Ceza yargılamalarındaki hukuki süreçler dikkate alındığında; Soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçme veya kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme mümkündür.

Kovuşturma aşamasında şikayetten vazgeçme daha çok dava aşamasında şikayetten vazgeçme olarak da bilinmektedir. Her iki durumda da sanık veya şüpheli için şikayetten vazgeçme aynı sonuçları doğurmaktadır.

Ayrıca şikayetten vazgeçme kural olarak yerel mahkeme kararının kesinleşmesine kadar yapılabileceğinden temyiz aşamasında şikayetten vazgeçme veya istinaf aşamasında şikayetten vazgeçme de mümkündür.

Şikayete Bağlı Suçlar

Şikayetten vazgeçme daha çok takibi şikayete bağlı suçlarda geçerlidir. 5237 sayılı TCK‘da şikayete bağlı suçlar özetle aşağıdaki gibi sıralanmıştır.

 • Basit Yaralama
 • Taksirle Yaralama
 • Cinsel Taciz
 • Konut ve İş Yeri Dokunulmazlığını İhlal
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
 • Mala Zarar Verme
 • Basit Hırsızlık
 • Kullanma Hırsızlığı
 • Güveni Kötüye Kullanma
 • Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması

Soruşturma Aşamasında Şikayetten Vazgeçme

5237 sayılı TCK’da belirtilen şikayete bağlı suçlardan dolayı hakkında soruşturma yapılan kişiler için; Mağdur, müşteki veya suçtan zarar görenin şikayetinden vazgeçtiğini sözlü olarak beyan etmesi veya şikayetten vazgeçme dilekçesi sunması mümkündür. Mağdur, müşteki veya suçtan zarar görenin soruşturma aşamasında C.Savcılığına şikayetten vazgeçme dilekçesi ibraz etmesi halinde; Bu konuda gerekli beyanı alınarak fail hakkındaki suçun şikayete bağlı suçlardan olması halinde hakkında “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilmektedir. Şikayet hakkı bulunan kişi ile soruşturmanın yürütüldüğü C.Savcılığının ayrı şehirlerde bulunması halinde; İlgili kişi bulunduğu yer mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı aracılığı ile de; Şikayetten vazgeçme dilekçesi ibraz etmesi mümkündür.

Dava Aşamasında Şikayetten Vazgeçme

Şikayetten vazgeçme soruşturma aşamasında yapılabileceği gibi dava aşamasında da şikayetten vazgeçme yapılabilmektedir. Soruşturma aşamasında şikayetten vazgeçme de olduğu gibi dava aşamasında şikayetten vazgeçmede de şikayet hakkı bulunan kişi, bu beyanını şikayetten vazgeçme dilekçesi ile dile getirebileceği gibi; devam eden yargılamada duruşma sırasında da sözlü olarak beyan etmesi mümkündür. Sanık hakkında dava aşamasında şikayetten vazgeçme gerçekleşmesi halinde atılı suçlamadan dolayı “düşme kararı” verilmektedir.

Temyiz Aşamasında Şikayetten Vazgeçme

Yukarıda da belirtildiği üzere şikayetten vazgeçme kural olarak yerel mahkeme kararının kesinleşmesine kadar yapılabilmektedir. Temyiz incelemesi nedeniyle yerel mahkeme kararı kesinleşmemiş olması nedeniyle; Temyiz aşamasında şikayetten vazgeçme dilekçesi ibraz edilmesi mümkündür.

İstinaf Aşamasında Şikayetten Vazgeçme

Temyiz aşamasında şikayetten vazgeçme de olduğu gibi istinaf aşamasında şikayetten vazgeçme mümkündür. Gerek temyiz aşamasında gerekse; İstinaf aşamasında şikayet sahibinin şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi sanık hakkında devam eden dava dosyası hakkında “düşme kararı” verilmesini gerektirir bir durumdur.

Kamu Davasında Şikayetten Vazgeçme

Şikayetten vazgeçme kural olarak şikayete bağlı suçlar da mümkündür. Ancak bu durum şikayetten vazgeçme dilekçesi hakkını kullanmasına engel bir durum değildir. Kamu davasında şikayetten vazgeçme hakkını kullanmak isteyen kişi bu husustaki beyanını içerir dilekçesini ilgili yargı birimine ibraz etmesi yeterlidir. Ancak kamu davasında şikayetten vazgeçme sanık hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına veya davanın düşmesine neden olmamaktadır.

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Nereye Verilir?

Şikayete bağlı suçlardan dolayı yapılan soruşturma veya kovuşturma nedeniyle şikayetinden vazgeçmek isteyen; Mağdur, müşteki, katılan veya suçtan zarar görenin soruşturma veya kovuşturma yapılan yargı birimine müracaat ederek şikayetten vazgeçme dilekçesi vermesi mümkündür. İlgili kişi davanın yürütülmekte olan yargı birimi dışında ikamet etmesi halinde; İlgili makama gönderilmek üzere bu husustaki dilekçesini ibraz etmesi de mümkündür.

Şikayetten Vazgeçme Dilekçesi Örneği 2023

………..….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Dosya No: 2022/…… Sor.

Müşteki: ………………… (T.C…….)

Adres:…………..

Şüpheli/Şüpheliler:……………………… (T.C.)

Adres:

Konu: Şikayetten vazgeçme dilekçemin sunumudur.

Açıklamalar:

Yukarıda soruşturma numarası yazılı dosyasında, müşteki olarak …….. tarihinde ….. suçu nedeniyle şikayette bulunmuş olsam da, şüpheli/ şüpheliler …………… hakkındaki şikayetimden vazgeçmekteyim. Bu nedenle şikayetten vazgeçme talebimin kabulü ile soruşturma dosyası kapsamında takipsizlik kararı verilmesini talep ederim. …/…/…

Müşteki ……………

İmza