tr02122363690
·
[email protected]
·
Pzt - Cuma 09:00-17:00
Avukata Sor

Kira Bedeli Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği 2024

Bu yazımızda kira bedeli tespit davasına cevap niteliği oluşturan cevap dilekçesi konusunu ele aldık. Yazının devamında bir dilekçe örneğini de görebilirsiniz.

Kira Bedeli Tespit Davası Cevap Dilekçesi Nedir?

Kira Bedeli Tespit Davası, genellikle bir kiralık taşınmazın (genellikle bir daire, iş yeri vs.) kira bedelinin ne olması gerektiğinin belirlenmesi için açılan bir davadır. Bu dava genellikle kiracı veya mal sahibi tarafından açılabilir. Amaç, adil ve makul bir kira bedelinin tespit edilmesidir.

Kira bedeli tespit davası cevap dilekçesi ise, dava açıldığında, davalı tarafın (yani genellikle kira bedelini makul bulmayan tarafın) mahkemeye sunacağı resmi belgedir. Bu dilekçede, davalının iddia ve savunmaları, yasal dayanaklar, varsa deliller ve talepler detaylı bir şekilde anlatılır.

Cevap dilekçesi’nde genellikle şu tür bilgiler bulunur:

  1. Davanın tarafı olduğunu belirten bir açıklama
  2. Davayı açanın iddialarına yönelik yanıtlar
  3. Deliller ve bunların dava ile nasıl ilişkili olduğu
  4. Hukuki dayanaklar ve emsal kararlar
  5. Talep edilen sonuç (örneğin, kira bedelinin tespit edilmesi konusunda mahkemenin dikkate alması gereken hususlar)

Kira Bedeli Tespit Davası Cevap Dilekçesi – Örnek Dilekçe

İstanbul ( ) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliğine

DAVALI                   : C….. D…. (T.C.:………..)

ADRES                     

VEKİLİ                     :

ADRES                      

DAVACI                   :A….. B….. (T.C.:…………)

ADRES                 

DAVA DEĞERİ    :

Talep Konusu: Davacı tarafından ikame edilen davanın esasına karşı beyanlarımızın sunumu hakkındadır.

AÇIKLAMALAR

Davalı müvekkil C….. D…., mülkiyeti davacı A….. B….. ‘ye ait olan ………………………….. Sururi Mahallesi Samancı Ferhat Sokak Beyoğlu İstanbul adresinde bulunan konutta, ../../…. başlangıç tarihli kira kontratı (EK-1) uyarınca kiracı olarak oturmaktadır.

Taraflar arasında yapılan kontrata göre müvekkil, kontrat tarihinin başından beri kiralanan konutun kira bedeli olarak aylık 5000,00TL ödemektedir. Ancak davacı bu değerin günümüz piyasasında emsal ve rayiç değerlerinin altında kaldığı iddiasıyla, müvekkile ../../…. Tarihli ihtarname (EK-2) ile kira bedelinin artırılacağını bildirilmiştir. Tarafımıza ../../…. Tarihinde tebliğ edilen bu ihtarnamede belirtilen zammın kabul edilebilir olmadığı davacı tarafa sözlü olarak bildirilmiş; uygun bir artırım talep edilmiştir.

Her ne kadar davalı tarafından böyle bir talepte bulunulmuşsa da davacı, bu talebe ve uzlaşma isteğine yanıt vermeyerek tamamen kötü niyetli olarak işbu davayı ikame etmiştir.

Davalı müvekkil, davacıya ait taşınmazda oldukça uzun zamandır ikamet etmektedir. Bu süreç içerisinde, davalı ve davacı arasında kira ödemelerine veya kiralanan taşınmaza ilişkin olarak hiçbir uyuşmazlık yaşanmamıştır. Kira bedeli her ay düzenli olarak ödenmiş; kiralanan taşınmaza ilişkin özen yükümlülüğü müvekkil tarafından hiçbir zaman aksatılmamıştır. Bu şekilde müvekkil ve davacı arasında gelişen güven ilişkisi, davacının haksız olarak ikame ettiği davanın dilekçesinin müvekkile tebliğ edildiği ../../…. tarihine kadar hiçbir zaman sarsılmamıştır.

Davacı tarafın ihtarname ile talep ettiği artırılmış kira bedelinin kabulü mümkün değildir. Talep edilen bu zam rayiç bedellerin ve konutun durumu gözetildiğinde muadillerinin çok üzerinde olup, kabul edilemeyeceği çok açıktır. Bu bariz duruma rağmen, ödenmekte olan kira bedeline bu oranda zam yapılmasının talep edilmiş olması ve indirim talep edilmesine rağmen uzlaşmaya yanaşılmamış olması, davacının yalnızca suiniyetli olduğunu göstermektedir.

Davacının ikame etmiş olduğu bu dava haksız ve iyi niyetten uzaktır. Davacı her ne kadar kiralanan taşınmazın kira bedelinin emsallerinin çok aşağısında olduğunu iddia etmişse de, bu iddianın tarafımızca kabulü mümkün değildir. Davalı tarafından ödenen kira bedeli, emsalleriyle aynı hatta daha üzerinde değerlerde olup, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik süreç de gözetildiğinde oldukça yerinde bir değerdir.

Davacı ile davalı müvekkil arasında güven esasına dayalı olarak süregelen bir kira ilişkisi vardır. Bugüne dek kira ödemelerinde veya taşınmaza ilişkin olarak, davalı müvekkil tarafından yaratılan en ufak bir problem dahi yaşanmamıştır. Kira bedelini aksatmadan ödeyen davalı müvekkil aleyhine iş bu davanın açılmış olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Uyuşmazlık konusu taşınmaza ilişkin ödenmekte olan kira bedelinin ülke koşulları ve taşınmazın durumu göz önünde bulundurulduğunda emsalleriyle eş değerde olması, yıllık artışlarının yapılmış olması ve davacının tamamen suiniyetle işbu davayı ikame etmiş olması sebebiyle, davacının hakkaniyete ve usule aykırı iddia ve taleplerinin kabul edilmeyerek; davanın reddedilmesini talep etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER   : 6570 sayılı Kanun, TBK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat

DELİLLER: Kiralanan taşınmaza ait tapu kaydı, ../../…. Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, ../../…. Tarihli ihtarname, Emsal Kira Sözleşmeleri, Tanık Anlatımları, Keşif ve Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

1- Davacının suiniyetli iddialarıyla ikame ettiği işbu DAVASININ ve TALEPLERİNİN BÜTÜNÜYLE REDDİNE,

2-Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 10/10/2022

Davaya Cevap Veren Davalı

C….. D…. Vekili

Related Posts

Yanıt Bırak