Boşanma Dilekçesi Örneği 2022

Boşanma Dilekçesi Örneği 2022

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği, evlilik birliğinden beklenen yararı ve saadeti elde edemeyen eşlerin evlilik birliğini sona erdirmek için boşanma davası açacakları zaman gereksinim duydukları dilekçe örneğidir. Boşanma dilekçesi örneği; gerek anlaşmalı boşanma gerekse çekişmeli boşanma davaları için mutlaka hazırlanmalı ve görevli – yetkili mahkemeye ibraz edilmelidir. Taraflar açısından son derece önemli hukuki ve ekonomik sonuçlar doğuran boşanma davasında dava dilekçesinin hukuki açıdan son derece muntazam hazırlanması ve bu nedenle bir boşanma avukatından hukuki yardım alınması isabetli olacaktır.

Boşanma Dilekçesi Örneği Nedir?

Boşanma dilekçesi örneğine dijital platform üzerinde yer alan çeşitli web sitelerden erişilebilir. Ancak buradan elde edilen boşanma dilekçesinin kopya edilmek suretiyle mevcut duruma tatbik edilmesi, bir başkası için hazırlanmış boşanma dilekçesi örneğinin değiştirerek kullanılması, taraflar açısından telafisi güç hak ve menfaat kayıplarına neden olabilir. Her bir boşanma öyküsü, tarafların durumu, boşanma sebebi ve talepler farklı olduğu için boşanma dilekçesi örneğinin de taraflara özgü hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dilekçesi, tarafların boşanma kararı alması ve boşanmanın hukuki sonuçlarında mutabık kalması halinde hazırlanır. Anlaşmalı boşanma davasında yalnızca anlaşmalı boşanma davası değil; tarafların boşanma ve boşanmanın mali sonuçları ile birlikte ortak çocuğun velayetine ilişkin hususlarda mutabık kaldığı anlaşmalı boşanma protokolü düzenlemesi de gereklidir. Gerek anlaşmalı boşanma dilekçesi gerekse anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken hak kaybı yaşanmaması adına uzman desteği almak tarafların lehine olacaktır. Anlaşmalı boşanma dilekçesi, çekişmeli boşanma dilekçesine kıyasla daha sadedir. Zira anlaşmalı boşanmada taraflar, boşanma kararında ve boşanmanın sonuçlarında mutabıktır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma dilekçesi, boşanma konusunda veya boşanmanın hukuki ve mali sonuçlarında ortak paydada buluşamayan ve bu nedenle çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişilerce hazırlanması, görev ve yetki sahibi mahkemeye ibraz edilmesi gerekli bir belgedir. Çekişmeli boşanma, anlaşmalı boşanmaya göre son derece yıpratıcı, uzun süren ve psikolojik etkileri ciddi bir boşanma davasıdır. Ancak açık, net ve hukuki açıdan muntazam bir çekişmeli boşanma dilekçesi ile sürecin olumsuz etkilerinin ve süresinin asgariye indirilmesi mümkündür. Bu itibarla, dilekçenin hazırlanmasında uzman desteği almak isabetli olacaktır.

Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği, boşanma sürecindeki eşlerce sıkça aranır. Taraflar, hazırlayacağı boşanma dilekçesi örneği ile birlikte gerekli şartları karşıladığı takdirde boşanma davası açabilir. Fakat boşanma dilekçesi örneği doldurularak boşanma davası açmak yerine uzman desteği almak, hak ve zaman kaybı yaşamamak adına önem taşır.

Boşanma dilekçesi örneğinin Türk Medeni Kanunu’nda sınırlı sayıda ifade edilen boşanma sebeplerinden en az birine dayanması gerekir. Fakat, hüküm altına alınan boşanma sebeplerinden her birine uygun bir boşanma dilekçesi örneği hazırlamak mümkün değildir. Bu nedenle, genel geçer bilgiler ile hazırlanmış boşanma dilekçesi örneği kullanılmamalı, tarafların mevcut koşullarına ve boşanma sebebine uygun bir dilekçe hazırlanmalıdır. Dilekçe örneğinde boşanma sebeplerinden en az birine dayanılması gerektiği ifade edildikten sonra TMK’da sınırlı sayıda düzenlenen boşanma sebeplerini izah etmek isabetli olacaktır.

Genel Boşanma Sebepleri

Boşanma dilekçesi örneğinde dayanılan boşanma sebebinin genel boşanma sebebi olması, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olduğunu ifade eder. Eşler arasındaki şiddetli geçimsizlik, sürekli tartışma hali ve şiddet gibi somut olgular, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan olgulardır. Boşanma dilekçesi örneğinin dayandığı boşanma sebeplerinin birinin mevcudiyeti halinde taraflardan birisi, yetkili aile mahkemesine müracaat etmek suretiyle boşanma talebini öne sürebilir. Aile mahkemesi tarafından değerlendirilen sebepler yeterli görüldüğü takdirde boşanma kararı verilir.

Özel Boşanma Sebepleri

Özel boşanma sebepleri TMK’da sınırlı sayıda ifade edilmiştir. Eşler, boşanma dilekçesi örneği hazırlarken boşanmanın özel sebeplerinden birisi üzerine temellendirebilir. Söz konusu sebebin ispat edileceği unutulmamalıdır. Bu itibarla dilekçede ifade edilen sebebin, hukuki ispat araçları ve tanık beyanı ile ispat edilmesi gerekir. Boşanma davasında gerekçe olarak öne sürülebilecek özel sebepler şu şekilde sıralanabilir:

  • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme,
  • Akıl Hastalığı,
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış,
  • Zina,
  • Terk,
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme.

Boşanma Dilekçesi Örneği 2022

(……..….) Aile Mahkemesine

Davacı : Ad, Soyad, TC kimlik numarası, adres bilgileri,

Davacı Vekili : Dava vekil ile takip edilecekse avukatın adı-soyadı ve adresi,

Davalı : Ad, soyad, TC kimlik numarası, adres bilgileri,

Davanın Konusu :

Açıklamalar :

Deliller :

Hukuki Dayanak :

Sonuç ve Talep :