İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 2022

İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 2022

Bu yazımızda ilamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi nedir, nasıl açılır, ilamsız ödeme emrine nasıl itiraz edilir detayları ile paylaştık. Yazı sonunda ayrıca bir dilekçe örneğine de ulaşabilirsiniz.

İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Örneği 2022

İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi Nedir?

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi alacaklının başlattığı icra takibine istinaden borçlunun itirazını ifade eden bir dilekçedir. İcra dairesi aracılığı ile başlatılan icra takibi için borçluya öncelikle bir tebligat yapılır. İlamsız icra takibi yapılırken ödeme emri borçluya tebliğ edilir.

Borçlu kendisine tebliğ edilen borcuna karşılık 7 günlük yasal süresi içinde tebligat eline ulaştıktan sonra ödeme emrine itiraz etme hakkına sahiptir. Borca itiraz dilekçesi hakkında icra takibi başlatılacak olan herkes tarafından hazırlanabilir.

Gerçek ya da tüzel kişilere karşı başlatılabilecek olan icra takibi işlemleri için bu kişiler yasal haklarını kullanmak sureti ile borca itiraz edebilir. Bunun için de borca itiraz dilekçesi vermek sureti ile hareket edilmesi gerekir.

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi borçluya borcunu ödemesi için icra dairesi tarafından yapılan tebligatın ardından borçlunun itiraz edebilme hakkını ifade eder. Borçlu kendisine yapılan tebligatın eline ulaşmasının ardından 7 günlük sürede itiraz etme hakkını kullanabilmektedir.

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi hazırlandıktan sonra icra dairesine verilir. Yazılı bir itiraz yolu olan dilekçe ile başvuru işleminde borçlu borcunun olmadığı yönünde yetkili birime bildirim yapmaktadır. İlamsız icra takibi icra dairesine müracaat eden alacaklının talebi üzerine hazırlanır.

İlamsız İcra Takibi Nasıl Açılır?

Alacaklı icra dairesi kanalı ile tebliğ edilen belge karşılığında borçludan borcunu süresi içerisinde ödemesini talep eder. Borçlunun ise bu aşamada kendisine tanınan bir hukuki hak olarak 7 gün içinde tebligata itiraz etme hakkı bulunur.

Borçlu kendisine tebliğ edilen alacağın ödenmesine dair ödeme emrine itiraz etme hakkını kullandığında icra takibi durmaktadır. İcra dairesinin çalışma prensiplerine bağlı olarak borçlu icra dairesine giderek sözlü olarak itirazını gerçekleştirdiğinde bunun zapta geçirilmesi ve yazılı hale gelmesi gerekir. İcra daireleri yoğunluğa bağlı olarak sözlü itirazları kabul etmediklerinde ise yazılı olarak bir dilekçe vermek sureti ile itiraz işlemi gerçekleştirilebilir.

Dilekçe hazırlanırken ise hukuki destek almak önem taşır. Bu konuda uzmanlaşmış avukatların varlığı hak kayıpları yaşanması yönünde engel teşkil edeceğinden sürecin bir avukat yardımı ile yürütülmesi önerilir. Bu sayede hukuki açıdan ortaya çıkma ihtimali olan yanlışlıklar da önlenerek zamandan kazanılır.

Borca itiraz dilekçesi ile başvuru yapan borçlunun icra dairesine yapacağı başvurunun ardından icra takibi duracaktır. Borçlu, takibi yapan icra dairesi dışında başka bir icra dairesinden itiraz dilekçesi sunarsa bu durumda yetkili icra dairesine gönderilmek üzere yapılacak yazışmalarda ortaya çıkacak masrafları ödemekle yükümlü olur.

İlamsız icra takipleri söz konusu olduğunda icra dairesinden yapılan tebligatın ardından borçlunun 7 günlük sürede itiraz dilekçesi ile icra dairesine başvuru yapması gerekir. Kambiyo senetleri söz konusu ise bu durumda sürede değişiklik olmaktadır. Kambiyo senetleri için itiraz süresi 5 gündür.

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi ilamsız icra takipleri için icra dairesine verilmektedir. Bunun yanı sıra kambiyo senetlerinde yapılacak itirazlar için icra mahkemesine başvuru gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Borçlu itiraz dilekçesi ile icra dairesine müracaat etmediği takdirde ve 7 günlük sürenin de geçmesi durumunda borç kesinleşir.

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi verildiğinde hak düşürücü süre kaçırılmamış olur. 7 günlük hak düşürücü süre geçildiğinde ve itiraz dilekçesi verilmemesi durumunda borç kesinleşir. Borçlunun bir engele dayalı olarak ve kusuru da olmaması durumunda süresinde itiraz yapamadığı hallerde ise gecikmeli olarak itiraz yapılabilmektedir.

Borçlu engelin ortadan kalkmasını takip eden 3 gün içerisinde itiraz işlemini yapmak zorundadır. Bu başvuru sırasında ise borçlunun elinde olmayan nedenlerle başvuru süresini kaçırmış olması kendisinin bir kusurunun olmaması gerekmektedir. Mahkemeye başvuru yapan borçlunun bu sürede neden itirazı gerçekleştiremediğine dair kendisinden belge istenir. Belgelerle durumunu ispat eden borçlu haklı bulunursa kendisine hak tanınır.

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi ile ilgili olan sürenin borçlunun kusuru dışında kaçırılması halinde borçlu icra mahkemesine başvuru yapar. Bu başvuru sırasında itiraz etmesine engel olan nedenleri delilleri ile birlikte mahkemeye sunmak zorundadır. Duruşma ile ilgili harç ve masraflar da borçluya ait olur.

Borçlunun borca itiraz etme konusunda sürenin kaçırılmasına yönelik olarak herhangi bir kusurunun olması halinde buna itiraz etme hakkı bulunmaz. Borçlunun kusurlu olduğu durumlarda gecikmiş itiraz yoluna başvurulması mümkün olmamaktadır.

Borçlu haklı bir nedenle borca itiraz etme konusunda gecikme yaşadığında ve mahkeme tarafından da haklı bulunması halinde icra takibi duracaktır. Borçlunun mahkemeye sunacağı her türlü geçerli delil iddiasını ispatlamak üzere kullanılabilmektedir.

İlamsız Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi ile ilgili olarak bilinmesi gerekenlerden biri de ilamsız icra takibi söz konusu ise borçlu kendisine tebligat yapılmasının ardından tanınacak 7 günlük yasal süre içerisinde itiraz etme hakkını kullanabilmektedir.

Borçlu kendisine yapılan tebligata süresi içerisinde itiraz etmezse hakkındaki takip kararı kesinleşecektir. Bu durumda da alacaklının alacağını tahsil etmeye yönelik olarak gerçekleştireceği haciz işlemleri ve diğer işlemler başlatılabilir.

İlamsız İcra Takibi İtiraz Yolları

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi ilamsız icra takipleri ile ilgili olarak hazırlandığında borca itiraz ya da imzaya itiraz şeklinde iki türlü gerçekleştirilebilir. İmzaya itirazın gerçekleşebilmesi için icra takibinin adi senede dayanması gerekir.

Borçlunun senetteki imzanın kendisinin olmadığını iddia etmesi durumunda icra itiraz dilekçesi hazırlanmalı ve ayrıca sunulmalıdır. Sadece itiraz işleminin yapılması ve imzanın kendisine ait olduğunun açıkça belirtilmemesi durumunda borçlu imzayı kabul etmiş sayılacaktır.

Kefillerle ilgili olarak da merak edilenler olurken kefil olan kişiler için de icra itiraz dilekçesi sunulabilir. Takipten doğrudan etkilendiği kabul edilen herkesin itiraz yoluna başvuru hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle kefiller de borca itiraz dilekçesi verebilir.

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi gerçek veya tüzel kişilerin verebileceği bir dilekçedir. Haklarında icra takibi başlatılan herkes buna itiraz edebilme hakkına sahiptir. Borçluya karşı alacaklının başlatabileceği icra takibi gibi işlemlerde borçlu süresi içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

Alacaklı öncelikle icra dairesine giderek borçluya bir tebligat yapar. Bu tebligatta borçluya süresi içerisinde borcunu ödemesi bildirilir. Borçlu gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilir. Her iki tarafın da haklarında icra takibi başlatılacağı zaman bu borca itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Alacaklı alacağının tahsiline yönelik olarak icra dairesi kanalı ile borçluya tebligat yaptığında ve bu tebligat borçlunun eline geçtiğinde borçlu için geçerli olan 7 günlük yasal itiraz süresi de başlar. Borçlu icra dairesine giderek sözlü ya da yazılı olarak bu itirazını yaptığında kayıtlara geçirilmesi gerekir.

İlamsız ödeme emrine itiraz dilekçesi veren borçlu açısından bu işlem icra takibini durdurmaktadır. Borçlu borcu olmadığına dair icra dairesine verdiği borca itiraz dilekçesi ile takip işlemini durdurabilir. Daha sonraki aşamada ise alacaklı itirazın iptali davası açabilecektir.

İtirazın iptali davası ise alacaklının borçlunun borca itiraz etmesine istinaden vereceği borca itiraz dilekçesinin icra takibini durdurmasına yönelik olarak bir karşı eylemdir. Bu sayede alacaklı alacağının tahsilatı yönünde itirazın iptali davası ile hukuk yoluna başvurmuş olacaktır.

Borçlu kendisine tebliğ edilen borcu ödemesi yönündeki belgeye itiraz gerçekleştirdiğinde icra takibi durur. Borçlunun kendisine tanınan süre içerisinde haklı bir nedene dayanarak itiraz hakkını kullanamaması durumunda bunu mahkemede ispat ettiğinde gecikmeli olarak itiraz etme hakkı bulunur.

Borçlu gecikmeli itiraz hakkını kullanacağı zaman mahkemeye başvurur. Bu başvuru sırasında da kendisinden delil istenir. Borçlu delilleri sunması durumunda ve mahkeme tarafından da haklı bulunduğu hallerde itiraz dilekçesi kabul edilir ve icra takibi durur.

Borca itiraz dilekçesi sayesinde borçlu borcunu ödemesi için başlatılacak olan icra takibi işlemlerin, durdurmuş olur. Alacaklı ise bunun ardından itirazın iptali davası açarak hareket edebilir. Borca itiraz dilekçesi hazırlanırken hukuki destek alınması sayesinde hak sahiplerinin zarar uğraması engellenebilir. Hukuki konularda uzmanlık sahibi avukatlar sayesinde bu tür işlemler kısa sürede gerçekleştirilirken müracaatlar da yetkili birimlere kısa sürede yapılabilir.

İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi Örneği

İSTANBUL … İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO                       : 2022/… Esas

İTİRAZDA BULUNAN :
VEKİLİ                            :  Av. Yasemin Karagül

ALACAKLI                      :
VEKİLİ                            :

KONU                            :  İstanbul … İcra Müdürlüğünce müvekkile tebliğ olunan  …/….. Esas takip numaralı takibe ve ödeme emrine itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil hakkında yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile icra takibi başlatılmış olup ödeme emri tebliğ edilmiştir. Alacaklı tarafın icra takibine dayanak olarak göstermiş olduğu senet tahrif edilmiş olup müvekkil borçlunun asıl borcu 60.000 TL iken bir sıfır eklenmek suretiyle 600.000 TL gibi gösterilmiştir. Müvekkil borçluya tebligat yoluyla tebliğ edilen ödeme emriyle talep edilen 550.000 TL miktarındaki tutar hukuka aykırı olup müvekkilin böyle bir borcu bulunmamaktadır. Müvekkilin borcu 60.000 TL olup bunun dışında kalan 450.000 TL’ye, borca, ferilerine ve buna ilişkin işlemiş faize açıkça itiraz etmekteyiz.

Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle; müvekkil hakkında başlatılan icra takibinde 550.000 TL’ye ilişkin

ödeme emrine, işlenmiş faize, ve takibe ilişkin diğer tüm ferilere itirazlarımızın arzı ile işbu icra itiraz dilekçesi kapsamında borcun 550.000 TL’lik kısmına ilişkin icra takibinin durdurulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederiz…/……/……

İtirazda Bulunan Borçlu Vekili

Sık Sorulan Sorular

İcra İtiraz Dilekçesi Nereye Verilir?

İcra itiraz dilekçesi, takibi yapan icra dairesine verilir. Takibi yapan icra dairesinden farklı bir icra dairesinde itirazda bulunan borçlu, lüzumlu giderleri ödeyerek itirazın yetkili olan icra dairesine iletilmesini sağlamalıdır.

İcra İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İtiraz konusu itibariyle her icra dosyasının farklı nitelikte olması sebebiyle icra itiraz dilekçeleri de farklı olabilmektedir.